На 29 март 2024 г. бе обнародван в Държавния вестник новият Законопроект, свързан с промените в работата от разстояние, приет от 49-то Народно събрание на 14 март 2024 година. Тези изменения носят със себе си редица новости, които формират нова перспектива върху работните отношения и дейността на работещите от разстояние.

Според новите промени, трудовият договор за работа от разстояние трябва ясно да уточнява не само характера на работата, но и конкретното работно място, както и условията и реда на труда. Това предоставя възможност за определяне на повече от едно работно място, като се предвижда възможността за фиксиране на две или повече места за извършване на труд, без да се налага промяна в трудовия договор при всяка промяна на работното място.

Законопроектът налага и задължение за изготвяне на ясни правила за възлагане и отчитане на работата от разстояние. Поради липсата на пряк контрол и контакт с работодателя, е от съществено значение да се установят ясни насоки относно съдържанието, обема и критериите за отчитане на работата.

Друго важно изменение засяга използването на информационни системи в работната среда. Работодателят е задължен да предостави писмена информация за вида и обема на данните, събирани и обработвани във връзка с работата, когато се използва информационна система за възлагане и отчитане на работата. Освен това, се разглежда възможността за внедряване на информационни системи за алгоритмично управление (познати като изкуствен интелект).

Въвежда се и ново определение за работното място при работа от разстояние. Вместо предходното определение, което включваше „дома на работника или служителя или друго помещение по негов избор извън предприятието“, сегашният текст замества това с „място в помещение в дома на работника или служителя или в друго помещение по негов избор извън предприятието, където се извършва работата“. Този ход премахва изискването за осигуряване на конкретно определено пространство за работно място в дома на работника или избрано от него друго помещение, като замества това с по-гъвкава опция за осигуряване на работно място извън предприятието.

Новите правила, които влязоха в сила на 29 март 2024 година, променят пейзажа на работата от разстояние, като налагат по-голяма отговорност както на работодателите, така и на работниците или служителите.

Според тези промени, работодателят е задължен да осигури на своите работници или служители информация за минималните изисквания за безопасност и здраве към работното им място, където извършват работа от разстояние. Това включва предприемане на необходимите мерки, за да се гарантира, че тези места съответстват на изискванията за безопасни условия на труд. Работниците или служителите от своя страна трябва да предоставят информация за характеристиките на работното си място.

С новите правила се въвеждат и специални правила, които намаляват отговорността на работодателя в случай на трудова злополука с работник, който извършва работа от разстояние. Въвежда се изискване за уговорка на начин за уведомяване при злополука на работното място.

Също така, се премахва задължението работното време на тези работници и служители да съответства на работното време на тези в офиса на работодателя. Новите правила разширяват възможността за отчитане на отработеното време и въвеждат право на работника или служителя да не отговаря на комуникация от работодателя по време на почивка.

Тези промени също така увеличават защитата на работниците и служителите по отношение на трудовото възнаграждение във веригите от подизпълнители. Новите правила предвиждат солидарна отговорност на изпълнителя и работодателя за гарантиране на трудовото възнаграждение на работника или служителя, като се взема предвид и споровете, свързани с това.

 

В случай, че имате нужда от консултация по повод промените в закона, екипът ни е на разположение.