Какво е промишлен дизайн? Как се прави регистрация на промишлен дизайн?

Според Закона за промишления дизайн, Промишлен дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях. Продукт е всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми.

Лицето, създало дизайн, има право на авторство по този закон. Това право е безсрочно и непрехвърляемо.

Авторът придобива право върху дизайна чрез регистрацията му в Патентно ведомство, считано от датата на подаване на заявка за регистрация.

Срокът на действие на регистрацията на дизайн е 10 години от датата на подаване на заявката. Регистрацията може да бъде подновявана за три последователни периода от по 5 години.

Условия, на които трябва да отговаря дизайнът, за да подлежи на регистрация:

Регистрира се дизайн, който е:

 • Нов ако преди датата на подаване на заявката, съответно преди датата на приоритета, не е известен друг идентичен дизайн, който е станал общодостъпен чрез публикации, използване, регистрации или разгласяване по какъвто и да е друг начин където и да е по света.

Дизайните се считат за идентични, ако техните особености се различават само в несъществени елементи.

Дизайнът – обект на заявката за регистрация, няма да отговаря на изискванията за „новост”, в случай, че същият е бил разгласен в срок от повече от 12 месеца преди датата на подаване на заявката, съответно датата на приоритета от:

 1. автора, неговия правоприемник или трето лице в резултат на информация или действие на автора или на неговия правоприемник;
 2. трето лице във вреда на автора.

Оригиналенако цялостното впечатление, което той създава в информирания потребител, се различава от цялостното впечатление, което създава дизайн, станал общодостъпен преди датата на подаване на заявката за регистрация или когато се претендира за приоритет преди датата на приоритета. При преценка на оригиналността се взема предвид степента на свобода на дизайнера при създаването на дизайна.

Не подлежи на регистрация:

 1. дизайн, който противоречи на обществения ред или на добрите нрави;
 2. дизайн, чиито особености са обусловени единствено от техническата функция на продукта;

3. дизайн, чиито особености са обусловени от необходимостта продуктът, към който е включен или към който е приложен дизайнът, да бъде механически свързан или поставен във, около или срещу друг продукт така, че и двата продукта да изпълняват функциите си, с изключение на дизайн, чиято цел е да направи възможно мултиплицирано сглобяване или свързване на взаимно заменяеми продукти в модулна система.

Служебен дизайн:

Дизайнът е служебен, когато е създаден при изпълнение на задължения по трудово правоотношение или по поръчка, освен ако в договорите е уговорено друго. При служебен дизайн правото на заявяване за регистрация принадлежи на работодателя или на поръчващия.

Авторът, който е създал служебен дизайн, има право на допълнително възнаграждение, което може да бъде определено като част от приходите, получени от използването на дизайна, като еднократна сума или по друг начин. Когато възнаграждението, определено като еднократна сума, се окаже явно несъразмерно на приходите, получени от използването на дизайна, авторът може да поиска увеличаване на възнаграждението.

Подаване на заявка. Съдържание.

Заявката за регистрация на дизайн се подава в Патентното ведомство лично или чрез представител.

Заявката за регистрация трябва да съдържа:

– искането за регистрация;

– името и адресът на заявителя;

– едно или няколко графични или фотографски изображения, които ясно и пълно разкриват дизайна, за който се иска закрила.

– името на държавата, на която заявителят е гражданин, в която има постоянен адрес или седалище;

– името и адреса на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв, и пълномощно;

– претенция за приоритет, когато има позоваване на такъв;

– копия на изображението на дизайна;

– броя на дизайните, за които се иска закрила;

– посочване на продуктите, в които е включен или към които е приложен дизайнът;

– указание за класификационния индекс на продуктите по Международната класификация на промишлените дизайни съгласно Спогодбата от Локарно;

– опис на представените изображения;

– името и адреса на автора;

– документ за платени такси за заявяване, експертиза и приоритет;

– искане за отлагане на публикацията на регистрацията (заявителят на дизайн може да поиска с подаването на заявката отлагане на публикацията на регистрацията на дизайна, ако той бъде регистриран, за срок 30 месеца, считано от датата на подаване на заявката, съответно от приоритетната дата.)

Към заявката може да се включи и представено по инициатива на заявителя кратко описание на особеностите на дизайна.

Множествена заявка

За няколко дизайна може да бъде подадена една множествена заявка за няколко дизайна, при условие, че продуктите, в които са включени дизайните или към които са приложени дизайните, принадлежат към един клас на  Международната класификация на промишлените дизайни съгласно Спогодбата от Локарно или към един и същ комплект или композиция от изделия. За всеки следващ дизайн след първия, включен в множествената заявка, се заплащат допълнителни такси.

Право на приоритет

От датата на подаване на заявката на заявителя се признава правото на приоритет пред по-късно подадени заявки за регистрация на идентични дизайни.

Право на приоритет на заявителя се признава от датата на предходна заявка, при условие че:

 1. предходната заявка е била редовно подадена в Република България, в страна – членка на Парижката конвенция или на Световната търговска организация;
 2. предходната заявка е първа заявка по смисъла на чл. 4 от Парижката конвенция и в нея е разкрит същият дизайн;
 3. заявката е подадена в Патентното ведомство в 6 – месечен срок от датата на подаване на предходната заявка;
 4. претенцията за приоритет е направена най-късно в 2 – месечен срок от датата на подаване на заявката с посочване на датата и страната на предходната заявка; и
 5. в 3 – месечен срок от датата на подаване на заявката заявителят заплати такса за приоритет и представи приоритетно свидетелство, издадено от компетентния орган на страната, в която е подадена предходната заявка.

Формална експертиза

Заявката се смята за подадена/ с установена дата на подаване, когато отговаря на всички изисквания за съдържание.

За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен документ за платени такси за заявяване, експертиза и отлагане на публикацията на регистрацията, когато е поискано отлагане. Когато такъв документ не е приложен, на заявителя се предоставя едномесечен срок за заплащането им.

В двумесечен срок от представяне на документа за платени такси се извършва формална експертиза, при която се проверява дали са изпълнени изискванията за съдържанието на заявката. Когато се установят недостатъци, на заявителя се предоставя двумесечен срок за отстраняването им.

За всяка заявка, за която е претендиран приоритет, се проверява дали са изпълнени изискванията, касаещи правото на приоритет. Когато се установи, че претенцията за приоритет не е направена съгласно тези изисквания, тя не се уважава и заявителят се уведомява за това.

Процедура по регистрация

В двумесечен срок след извършването на формална експертиза се извършва експертиза дали заявеният дизайн:

 1. е дизайн по смисъла на ЗПД;
 2. не е изключен от закрила съгласно ЗПД.

Когато има основание за отказ на регистрация на заявения дизайн, заявителят се уведомява за това, като се посочват всички мотиви и му се предоставя двумесечен срок за възражение.

Когато заявителят не направи основателни възражения в срок, се взема решение за отказ на регистрацията.

Когато се установи, че заявеният дизайн може да се регистрира, на заявителя се изпраща уведомление, като му се предоставя едномесечен срок за заплащане на таксите за регистрация, издаване на свидетелство за регистрация и публикация.

Когато таксите са заплатени, се взема решение за регистрация на дизайна и в едномесечен срок се издава свидетелство за регистрация.

Оттегляне, ограничаване и промени при грешка в заявката могат да се правят от заявителя в срок до вземането на решението по заявката. Грешките могат да касаят само името и адреса на заявителя и не трябва да засягат дизайна.

Отлагане на публикацията на вече регистриран дизайн

Тази възможност е въведена с измененията на ЗПД от 2011 г. Целта й е да се позволи на заявителя да проучи пазара и своята конкуренция и да запази дизайна за определен период от време в тайна от своята конкуренция.

Заявителят на дизайн може да поиска с подаването на заявката отлагане на публикацията на регистрацията на дизайна, ако той бъде регистриран, за срок 30 месеца, считано от датата на подаване на заявката, съответно от приоритетната дата. Искането за отлагане на публикацията на регистрацията трябва да е придружено с документ за платена такса.

Когато се постанови решение за регистрация на дизайна, той се вписва в Държавния регистър на промишлените дизайни, но не се предоставя публичен достъп до регистрирания дизайн и до неговото досие.

В официалния бюлетин на Патентното ведомство се публикува съобщение за отлагане на публикацията на регистрирания дизайн, което съдържа идентификационните данни на притежателя на дизайна, датата на подаване на заявката, съответно приоритетната дата, и регистровия номер на дизайна.

Информация за регистрирания дизайн и достъп до досието му се предоставя въз основа на писмено съгласие от неговия притежател или когато заинтересовано лице докаже, че срещу него е заведено дело за нарушение на дизайна.

Искане за публикация на регистрацията се подава от притежателя на дизайна най-късно на 27-ия месец от датата на подаване на заявката, съответно приоритетната дата, и е придружено с документ за платена такса за публикация. Публикацията на регистрацията се извършва непосредствено след изтичането на 30-месечния срок, като в публикацията задължително се посочва, че заявката е съдържала искане за отлагане на публикацията.

В случай, че имате интерес от регистрация на промишлен дизайн, можете да се свържете с нас за съдействие.