Продажбата на хранителни стоки в търговските обекти – магазини, складове, бутки и т.н. подлежи на контрол от съответния административен орган, в случая Българска агенция за безопасност на храните и нейните областни отделения. За да можете свободно да продавате храни, алкохол, захарни изделия, хранителни добавки и т.н., следва да сте получили съответното разрешително (удостоверение) от БАБХ.

По-долу представяме основната изходна информация, която е необходима, за да се започне процедура по снабдяване с удостоверение от БАБХ, с което да имате право да продавате храни, алкохол, хранителни добавки и др.

  1. Общи изисквания към търговията с храни и към обектите

Търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на Закона за храните, които:

  1. отговарят на хигиенните и/или на ветеринарно-санитарните изисквания, определени с нормативен акт;
  2. имат въведени:

а) добри практики за търговия с храни и система за анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи, когато цялостното внедряване на системата е неприложимо;

б) система за управление на безопасността на храните.

Регистрацията на обект за търговия с храни, се извършва от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта.

За извършване на регистрацията се подава заявление по образец. Към заявлението се прилага и списък на групите храни или ястия, които ще се продават в обекта.

При непълнота или нередовност на представените документи в 10-дневен срок от подаване на заявлението съответният орган писмено уведомява заявителя за това и определя срок за отстраняване.

В 15-дневен срок след проверката или след привеждане на обекта в съответствие с предписанието, съответният орган извършва регистрация на обекта. Обектът се регистрира за заявените дейности за производство и/или търговия с храни само ако производителят или търговецът е доказал, че обектът отговаря на нормативните изисквания. Т.е. търговецът трябва да е покрил изискванията на Закона за храните и относимите Наредби, като в т.ч. е изготвил и приел пакет от документи, отговарящи на тези изисквания.

Обектите за съхранение на храни и прилежащите им терени  трябва да се поддържат чисти и в добро състояние. Проектът, технологичният план, конструкцията, местоположението и размерите на помещенията в обектите трябва да се изпълняват по начин, който осигурява съответно поддържане, почистване и/ или дезинфекция на помещенията и избягване или свеждане до минимум на замърсяване от въздуха.

В обектите е необходимо да бъде подсигурено работно пространство, което позволява извършване на всички дейности при хигиенни условия. Предпазването от натрупване на отпадъци, замърсяване, контакт с токсични материали, попадане на чужди тела в храните и кондензация на пари или поява на нежелани плесени по повърхностите е задължително. Трябва да има условия за прилагане на добрите хигиенни и производствени практики, включително защита от замърсяване и борба с вредителите. При необходимост се осигуряват условия и съоръжения с достатъчен капацитет за поддържане и контрол на температурата при обработка и съхранение на храните, които позволяват мониторинг на температурите и когато е необходимо – тяхното записване.

  1. Хигиенни изисквания към персонала

В помещенията, където се съхраняват и предлагат храните, не се допускат действия, които биха довели до замърсяване на храните – хранене, съхранение на лични вещи и предмети, които не са свързани с дейността на обекта. В обектите за търговия с храни се определят помещения или места за извършване на дейностите по предходното изречение, без това да създава риск от замърсяване на храните. Лицата, работещи в помещенията по първото изречение, са длъжни да използват чисто работно облекло, средства за прибиране и покриване на косите, а когато е необходимо – и предпазно облекло и ръкавици, като не се допуска излизане с работното облекло извън тези помещения. Търговците на храни осигуряват работното облекло на персонала и условията за съхраняването му.

Лицата, работещи в предприятията (обекти), които търгуват с храни са длъжни да преминават предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания. звършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания се регистрират в лична здравна книжка на лицето. Личните здравни книжки се съхраняват в обекта, в който лицето работи, и се представят за проверка при поискване от контролните органи. Провеждането на предварителните и периодичните медицински прегледи и изследвания и редовността на здравните книжки са задължение както на всеки постъпващ на работа, така и на съответния работодател. Предварителните медицински прегледи и изследвания се провеждат преди постъпване на работа.

 

В случай, че имате необходимост от съдействие за получаване на удостоверение от БАБХ, с което да имате право да продавате храни, алкохол и хранителни добавки, не се колебайте да се свържете с нас на посочения имейл office.legalconsult.bg@gmail.com или телефон.