При отваряне на търговски обект, било то магазин, склад, онлайн магазин, бутка или др., всеки търговец трябва да отговаря на определени изисквания. В настоящата статия ще изброим основните изисквания, на които търговците трябва да отговарят при откриване на магазин.

  1. Данни за търговеца в близост до входа на обекта

Съгласно Закона за защита на потребителите, търговците трябва да поставят основна информация за обекта си и лицето, което го стопанисва, на видно място на входа на обекта. Така например, трябва да се посочи фирменото наименование, адреса, работното време и материално отговорното лице (МОЛ).

  1. Табела за извършване на видеонаблюдение в обекта.

Според Закона за защита на личните данни, всеки търговец, който извършва видеонаблюдение в обекта си (магазин, офис, склад или др.) е длъжен да уведоми за това лицата, които биват заснемани. Това са най-вече клиентите, но и самите служители. За целта всеки търговец следва да постави на видно място в търговския обект, табела, която да указва, че в обекта се извършва видеонаблюдение. Служителите пък от своя страна, следва да подпишат и декларации, с които да се съгласят с извършваното видеонаблюдение и да бъдат уведомени, че личните им данни биват събирани и обработвани, както и каква е целта на това събиране и обработване.

  1. Удостоверение за работно време.

Това удостверение се издава от общината по местонахождение на обекта и е задължително, за да функционира и работи търговския обект. С въпросното удостоверение общината доказва, че е уведомена за търговския обект, както и за работното време, с което същият оперира.

  1. Изисквания за пожарна безопасност.

Необходимо е всеки обект да има приети правила за авариини ситуации. За целта се изготвя технологична карта и се сключва и договор за поддръжка.

  1. Правилник/правила за трудов ред

С въпросният правилник за трудов ред (или правила за трудов ред) се приемат условията, при които служителите в обекта работят. Това са например работното време, графика, почивките и характера на работата, задълженията на служителите и други.

  1. Обслужване от Служба по трудова медицина.

Всеки търговски обект следва да е сключил договор със служба по трудова медицина. Самият договор е чисто формален и е нормативно изискуем.

  1. Удостоверение – разрешение от Българска агенция по безопасност на храните.

В случай, че в обектът ще се продават храни, алкохол, хранителни добавки или други, е необходимо да се снабдите с удостоверение – разрешение от БАБХ. За да научите повече за процедурата и изискванията на Закона за храните, може да прочетете нашата статия по темата.

 

При неспазване на което и да е от задълженията описани по-горе, компетентните органи съставят акт за установяване на административно нарушение, а вследствие на акта съставят и наказателно постановление. Глобите варират според нарушението, като в някои случаи биха могли да достигнат и до пет цифрени суми. Спазването на изискванията се следи чрез внезапни и периодични проверки от съответния контролен орган.

В случай, че имате необходимост от съдействие, за да може обектът Ви да отговаря на нормативните изисквания и да не бъдете санкционирани при проверка от контролните органи, LEGALCONSULT.bg е на разположение за пълно съдействие. При интерес бихте могли да се свържете с нас на посочения в секция „КОНТАКТИ“ телефон или имейл.