Трудови консултации онлайн

LEGAL CONSULT извършва цялостна трудова консултация при незаконно уволнение или други трудови проблеми. При необходимост завеждаме дела срещу незаконно уволнение. Консултираме клиентите си при всякакви трудово правни въпроси изцяло онлайн. Ще Ви предоставим пълно правно становище и правна консултация относно законосъобразността на уволнението Ви, дали то е било правомерно и какви мерки бихте могли да предприемете, за да получите обезщетение и дори да отмените уволнението.

Какви са стъпките за получаване на трудова консултация онлайн?

Онлайн трудови консултации

Често в практиката на българските работодатели се случва да уволнят някого, без особено основателна причина. Важно е обаче да се знае, че при всички положения на уволнение, ние имаме права, а работодателят има задължения. За да бъде прекратен един трудов договор, е необходимо да са настъпили изрично посочени от закона условия и основания. Работодателят е длъжен да спази точно определени процедури и изисквания. Така, за да не е незаконосъобразна една заповед за уволнение, нейното издаване следва да е придружено от строго регламентирана процедура, което се случва изключително рядко в България. Това е и причината много от уволненията в крайна сметка да бъдат отменяни, а на уволнения работник да се изплати обезщетение. Важно е да се отбележи и че българският Кодекс за труда е разписан сравнително благоприятно и изгодно за служителя.

Какво бихме могли да сторим в случай, че бъдем уволнени и според нас това уволнение е неправилно?

Вариантите са да оспорим заповедтта пред работодателя или пред съда. По-често до благоприятен край се стига, ако се използва вторият метод – подаване на искова молба пред съда, която искова молба следва да се депозира в двумесечен срок от датата на прекратяването на трудовия договор. С исковата молба работникът иска от съда:

 • Да признае уволнението за незаконно и да го отмени;

 • Да осъди работодателя да изплати обезщетение на работника (обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника за времето, в което е бил без работа, но не повече от 6 месеца);

 • Да поправи трудовата книжка на работника в частта за уволнението;

 • Да възстанови работника на предишната му работа, ако последният все още има това желание.

Разноски за завеждане на такъв иск не се дължат, освен разноските за адвокатското съдействие, т.е. това е един процес лишен от държавни такси и разноски. Другият положителен аспект на това производство е, че то се разглежда от съда в изключително кратки срокове и решението бива сравнително бързо постановено. Това се налага и от самото наименование на производството – „бързо производство“.

Уволнението е вид дисциплинарно наказание, редом с забележката и предупреждението за уволнение.

Съгласно Кодекса на труда, дисциплинарно уволнение може да се налага за:

 1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час;
 2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;
 3. системни нарушения на трудовата дисциплина;
 4. злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения;
 5. ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата;
 6. участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието и се възстановяват направените разходи в пълен размер;
 7. други тежки нарушения на трудовата дисциплина.

Един от най-големите пропуски на работодателите при налагане на уволнение обаче е неспазване на задължението му преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Това е и от основните причини уволненията да биват отменяни от българския съд и да се изплаща обезщетение на работника.

Възможно е уволнението да бъде наложено и на основание „масово уволнение“. В този случай важно е да знаем, че Когато работодателят има намерение да предприеме масови уволнения, той е длъжен да започне консултации с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда своевременно, но не по-късно от 45 дни преди извършването им, и да положи усилия за постигане на споразумение с тях, за да се избегнат или ограничат масовите уволнения и да се смекчат последиците от тях. Редът и начинът за провеждане на консултациите се определят от работодателя, представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда.

При всички случаи на уволнение, Ви съветваме да се консултирате със специалист, тъй като е много вероятно работодателят Ви да не е спазил всички процедури и задължения, които законът му вменява, а оттам – уволнението да е незаконно и да Ви се дължи обезщетение! Ние от LEGALCONSULT.BG разполагаме с експерти по трудово право, които са на Ваше разположение за съдействие и претендиране на обезщетение.

Цени за трудови консултации онлайн

Супер изгодни цени за онлайн трудови консултации

Становище по трудов казус

40лв.плати онлайн
 • супер цена

Цялостни трудови консултации онлайн

ЗАЯВИ ОНЛАЙН СЕГА

Тродови консултации, изцяло онлайн

Ние ще Ви съдействаме за всякаки казуси свързани с трудовата дейност

ЗАЯВИ ОНЛАЙН СЕГА