Регистрация на търговска марка в България и Търговска марка в Европейски съюз

LEGAL CONSULT подава заявки и регистрира търговски марки в Патентно ведомство на Република България и в Служба на Европейския Съюз за интелектуална собственост, съобразявайки се с изискванията и визията на клиента. Ще Ви предоставим пълна правна консултация относно възможността да защитите търговската марка в България или в ЕС, с която работи и се разпознава бизнесът Ви както на местно ниво, така и извън границите на Република България.

Какви са стъпките за регистрация на търговска марка онлайн?

Какво е търговска марка и защо е толкова важна за бизнеса ни?

Търговската марка е отличителният знак на Вашия бизнес. Чрез нея Вашите клиенти Ви познават, чрез нея рекламирате и най-вече – търговската марка е това, което продава във всеки един бизнес. Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за марките и географските означения, марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци

Съгласно Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз марка на ЕС може да се състои от всякакви знаци, по-специално думи, включително лични имена, или рисунки, букви, цифри, цветове, формата на стоката или нейната опаковка, или звуци, при условие че тези знаци могат:

а) да отличат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия; и

б) да бъдат представени в регистъра на марките на Европейския съюз („регистъра“) по начин, който дава възможност на компетентните органи и на обществеността да определят ясния и точен предмет на защитата, която се предоставя на техния притежател.

Също както когато оперирате на местно ниво, така и когато бизнесът Ви се разпростира извън границите на България, а именно в друга страна членка на Европейския съюз, е изключително важно за Вас да бъдете разпознаваеми чрез отличителен знак – търговска марка. Освен обаче, че е нужно да бъдете разпознаваеми чрез собствения си бранд, задължително за всеки бизнес е този бранд да бъде защитен посредством относимото законодателство. Единствено в случай, че сте подали заявка за регистрация на търговска марка пред съответния орган – Патентно ведомство на Република България, когато регистрацията на марката е само за територията на България, или Служба на Европейския Съюз за интелектуална собственост, когато регистрацията на марката е за територията на всички страни членки на ЕС, бихте били сигурни, че правото върху използването на марката е Ваше и Вашата търговска марка е защитена от закона.

Тук отбелязваме, че правото върху марката се придобива от заявителя от момента, в който заявката бъде входирана в съответния патентен офис. Самата регистрация е сравнително дълъг процес, който трае около 6 месеца, в който период ние комуникираме и съдействаме на Патентно ведомство или респективно на Службата на Европейския Съюз за интелектуална собственост, за да бъде марката надлежно регистрирана, но в крайна сметка след регистрацията й, защитата, която марката получава е от деня на входиране на заявката, т.е. задна дата. След датата на заявката на търговската марка и в случай, че регистрацията приключи успешно, никое друго лице освен заявителя, няма право да използва тази търговска марка без да му бъде предоставено разрешение. Използването на марка, заявена и регистрирана от дадено лице, е единствено негово право, а в случай, че трето лице използва тази марка без разрешение, собственикът й би могъл да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи.

Следва да имате предвид, че спокойствието използвания от Вас бранд да бъде Ваша законна собственост, е обвързано с държавни такси в немалък размер – 520 лева, когато марката се регистрира само на територията на България или 850 евро, когато марката се регистрира за целия ЕС, т.е. за всички държавни членки на Европейския Съюз, което включва и България. Тези суми се заплащат при входиране на заявката за регистрация на търговската марка и са отделно от дължимия хонорар за услугата, описан по-долу в тази страница.

При необходимост от правно съдействие от експерти в сферата, не се колебайте да ни потърсите.

Цени за регистрация на търговка марка онлайн

Супер изгодни цени за регистрация на търговка марка в България или в ЕС

Регистрация на марка в ЕС

700лв.плати онлайн

Регистрация на марка в България

350плати онлайн

При избор на търговска марка, следва да посочите дали искате тя да бъде словна (т.е. някакъв израз) или да представлява изображение. Търговските марки биват словни търговски марки, фигуративни търговски марки, комбинирани търговски марки, триизмерни търговски марки и звукови търговски марки. Ние ще извършим заявка за регистрация на търговска марка, според Вашите желания и указания. При избор на търговска марка, следва също така да изберете за кои продукти и услуги тя да бъде регистрирана. В случай, че е необходимо, ние ще Ви съдействаме при избора и ще Ви разясним значението на всеки един клас.

За еднократно становище по повод регистрация на търговска марка и Вашите права по регистрирана търговска марка, без да заявявате регистрация на Търговска марка, бихте могли да заявите еднократна онлайн консултация, вследствие на която да отговорим на всички Ваши въпроси.

В случай, че сте тук не за да регистрирате търговска марка,  а поради това, че друго лице използва неправомерно Вашата търговска марка, се свържете с нас като заявите еднократна онлайн консултация. Нашият екип има дългогодишен опит при неправомерно използване на търговски марки/ Ще Ви изготвим детайлно правно становище по отношение на правата и възможностите, които имате, за да защитите пълноценно търговската си марка и да преустановите ползването й от трето лице, без Ваше разрешен

ЗАЯВИ ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрирайте своята търговска марка сега

Ние ще Ви съдействаме в цялостния процес по регистрация на търговка марка онлайн.

ЗАЯВИ ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ