Регистрация на сдружения и фондации онлайн

LEGAL CONSULT изготвя всички необходими документи за регистрация на юридически лица с нестопанска цел и Ви консултира при избор на такова. След подготовка на документите, LEGAL CONSULT ги заявява за вписване в Търговския регистър и изготвяме всички необходими впоследствие документи – Вътрешни правила в съответствие с мерките против изпиране на пари и Вътрешни правила в съответствие на Регламента за защита на личните данни. Изцяло онлайн и на достъпна цена.

Какви са стъпките за регистрация на юридическо лице с нестопанска цел – сдружение или фондация онлайн?

Юридическите лица с нестопанска цен биват сдружения и фондации. След последните законови проблеми от 01.01.2018 г., регистрацията на ЮЛНЦ се извършва само пред Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. Сдружението от своя страна бива сдружение в частна или в обществена полза. За учредяване на сдружение в частна полза са необходими три или повече учредители, а за обществена полза 7 или повече учредители. Необходими са данни на учредителите – имена, ЕГН, адрес. За регистрацията на сдружението, е необходимо на първо място да се проведе учредително събрание. На учредителното събрание е необходимо да се вземат решения относно следните:

 1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел и определяне на параметрите му;

Параметрите са:

 • Наименование;
 • седалище и адрес на управление;
 • определяне на вида на дейност – обществена полза или в частна полза (и двете се финансират със собствени средства, като например всеки член внася годишно по Х лева. Разбира се, ако някой от членовете не си плати членския внос, няма да има последствия за него, освен ако с изрично решение не бъде изключен от сдружението. Финансирането може да става и посредством дарения (ако е в частна полза се дължи данък при всяко дарение, а ако е в обществена полза не се дължи данък при дарение) и/или организиране на мероприятия – обучения, курсове, презентации и т.н. Сдружението в обществена полза е нужно веднъж годишно да представя доклад за дейноста си (Ние от BG бихме могли да съдействаме и за него допълнително) и подлежи на по-строг финансов контрол, отколкото това в частна полза. В обобщение би могло да се каже, че ако сдружението е в обществена полза създава повече възможности за развитие и дейност, но и се налага да му се отделя повече внимание от Управителния му съвет и/или от членовете му. Във всеки случай обаче е необходимо да се подава веднъж в годината финансов отчет от счетоводител (Ние от LEGALCONSULT.BG бихме могли да съдействаме и в тази част);
 • цели (например обединяване чрез формиране на мрежа от хора с общи интереси/професия, обмен на информация, огласяване на проблемите им, и др.).;
 • средства за постигане на целите – например членски внос, дарения, организиране на семинари и обучения, доброволен труд от членовете;
 • предмет на дейност – с какво ще се занимава сдружението – например срещи между членовете за обсъждане на проблемите в сферата; семинари и др.
 • органи на Управление – Общо събрание, което се състои от всички членове на сдружението и Управителен съвет, който се състои най-малко от три лица – Председател, зам.председател и член. Управителният съвет е нужно на свое отделно заседание да реши кой да бъде Председател, кой да бъде Зам.председател и кой да бъде само член на Съвета. За тази цел се изготвя допълнителен протокол. Органите на управление имат определени права, които са съгласно закона.
 • Представителство – кой ще представлява сдружението
 • Срок – може да е безсрочно.
 1. Изготвяне и приемане на Устав на Сдружението;
 2. Избор на членове на Управителния съвет – три лица;
 3. Изисквания за членство;
 4. Определяне на членски внос, ако има такъв. Би могло да се посочи, че членският внос е Х лева и всеки член следва да го внесе в срок от 1 месец от регистрацията на Сдружението.

След като бъде регистрирано сдружението, е необходимо да се състави протокол от заседание на Управителния съвет на сдружението, за приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на сдружение, както и самите правила.

След като бъде регистрирано сдружението, е необходимо да се изотвят и вътрешни правила и процедури във връзка със Защитата на личните данни и новите правила съгласно европейското законодателство.

При регистрация на фондация, законовите изисквания са сходни. Фондация се учредява приживе или по случай на смърт с едностранен учредителен акт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на нестопанска цел. За учредяване на фондацията приживе е необходимо актът да бъде с нотариално заверени подписи. В учредителния акт се посочват:

 1. наименованието;
 2. седалището;
 3. целите;
 4. видът на дейност;
 5. предоставеното имущество;
 6. органите на фондацията;
 7. клоновете;
 8. правилата относно правомощията на органите;
 9. правилата относно начина на представляване;
 10. срокът, за който е учредена фондацията.

*ГАРАНЦИЯ за качество – в случай, че не се справим с възложената задача или не сте доволни, Ви връщаме парите за заплатения хонорар!

Цени за регистрация на сдружения и фондации

Супер изгодни цени за регистрация на сдружение или фондация

Регистрация на ЮЛНЦ

199лв.плати онлайн
ЗАЯВИ РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ ИЛИ ФОНДАЦИЯ

Регистрация на сдружения и фондации онлайн

Ние ще Ви съдействаме за регистрация на сдружение или фондация изцяло онлайн

ЗАЯВИ РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ ИЛИ ФОНДАЦИЯ