Изцяло онлайн съдействие за отваряне на аптека през 2024 г. и получаване на разрешение за търговия с лекарствени продукти на дребно

LEGAL CONSULT ще Ви съдейства за отваряне на аптека като изготвим всички необходими документи и ги входираме в Изпълнителна агенция по лекарства в гр. София от ваше име. Ще ви разясним всички изисквания, на които трябва да отговаряте за откриване на аптека, вкл. за изискванията към помещението, в което ще се обитава аптеката.

Какви са стъпките за отваряне на аптека през 2024 г.?

ЗАЯВИ НА +359883353339

За отваряне на аптека, било то физическа или онлайн такава, е необходимо да се покрият изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и в НАРЕДБА № 28 от 09.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти.

На първо място, е необходимо да регистрирате фирма, която да отговаря на изискванията за работа като аптека. Освен регистрация на фирма, нужен ви е и магистър-фармацевт, в случай че самите вие не сте такъв. Въпросният фармацевт е необходимо да бъде назначен на трудов договор в аптеката, за да може да я ръководи и управлява по смисъла на закона. Ръководителят на аптеката трябва да е магистър-фармацевт, съответно помощник-фармацевт, в предвидените от закона случаи да не е лишен от правото да упражнява професията; да не е осъждан за престъпления, свързани с упражняване на професията му, за престъпления против собствеността и стопанството или за умишлени престъпления срещу личността; да има най-малко една година стаж като магистър-фармацевт.

В случай, че имате регистрирана фирма, както и магистър-фармацевт, които да отговарят на изискванията по предходния абзац, пристъпвате към същниското откриване на аптека, а именно получаването на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти. За целта се подава заявление по образец до Изпълнителна агенция по лекарствата, придружено с редица други документи. Заявлението трябва да отговаря на детайлните изисквания в ЗЛПХМ, както и на Наредба № 28. След входирането му, ИАЛ служебно изискват хигиенно заключение което се издава от РЗИ след проверка на място в обекта, който ще бъде регистриран като аптека. При положително становище от РЗИ, съответно от ИАЛ, аптеката ще бъде вписана в регистъра и може да осъществявате дейност чрез нея.

За повече информация, както и в случай, че имате нужда от консултация или от съдействие при отваряне на аптека, можете да се свържете с нас.

Цени за съдействие при откриване на аптека през 2024 г.

Цялостно правно съдействие

999 лева без ДДС

Съдействие за отваряне на аптека и разяснение на всички изисквания за дейността