Съдействие при изключване на съдружник от фирма

В случай, че желате да изключите Ваш недобросъвестен съдружник или пък Вие сте били изключени от дружеството, в което участвате, като считате че това изключване е неправоомерно, ние ще Ви дадем пълна правна консултция и насоки как да действате, за да се защитите.

Какви са стъпките за изключване на съдружник или отмяна на решение за изключване на съдружник?

Изключване на съдружник от фирма

Един от най-честите проблеми при търговското съдружие е, че някой от съдружниците е незаинтересован от дейността на юридическото лице или е пречка за неговото развитие.

Когато говорим за отговорност на съдружник към участието му в ООД, на първо място следва да се има предвид, че всеки съдружник е длъжен да изплати или внесе дела си по реда, посочен в дружествения договор. Неизплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от дружеството. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определен срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите ги вреди. Други задължения освен изплащането/внасянето на дяловата си вноска, са задълженията на съдружника да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на общото събрание.

Съгласно чл. 126, ал. 1 от Търговския закон, съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването. Съдружникът може да бъде изключен от общото събрание след писмено предупреждение и когато: 

  • не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

  • не изпълнява решенията на общото събрание;

  • действува против интересите на дружеството; 

  • при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от Търговския закон.

В случай, че считате, че действията на Ваш партньор – съдружник в ООД, попадат в някоя от изброените по-горе хипотези и желаете той да бъде изключен от дружеството, в което имате съвместно участие, свържете се с нас за съдействие. Нашият екип разполага с богат опит и неведнъж сме успявали успешно да изключим съдружник от търговско дружество.

В случай, че Вие сте съдружник, който Общото събрание е изключило чрез решение и считате, че това решение е неправилно, свържете се с нас за съдействие. Молим да имате предвид, че срокът, в който бихме могли да обжалваме решението на общото събрание, е 14-дневен от деня на събранието, когато сте присъствал или когато сте бил редовно поканен на събранието, а в останалите случаи – в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на общото събрание. В посочените срокове, всеки съдружник или акционер може да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за отмяна на решението на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на учредителния договор, съответно на устава на дружеството. Искът се предявява срещу дружеството.