В края на месец февруари 2021 г. бяха обнародвани промени в Закона за защита на конкуренцията. Някои от съществените са свързани с търговия с храни. Собствениците на бизнес свързан с търговия на хранителни и селскостопански продукти задължително следва да се запознаят добре с тях, тъй като нарушаването на конкурентното право води до тежки негативни финансови последици за нарушителите – от 5 000 до 300 000 лв санкция.

Считано от 01.11.2021 г. се забраняват търговски практики в отношенията между купувачите и доставчиците във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти като най-важните са горна граница в отложеното плащане, отказ от поръчани продукти с по-малко от 30 дни предизвестие, едностранни промени в договорните условия, обезщетения при бракуване и/или липси, компенсации за разходи свързани с жалби от потребители и прекратяване на договор без предизвестие.

По-подробно, ето ги и промените в цялост.

Чл. 37б от ЗЗК: Забраняват се търговски практики в отношенията между купувачите и доставчиците във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти като:

 1. плащане от купувач на доставчик:

а) по-късно от 30 дни след изтичането на договорения срок за доставка, в който доставките са направени, или по-късно от 30 дни след датата на определяне на платимата сума за този период на доставка, в зависимост от по-късната дата – по договори за редовна доставка на нетрайни селскостопански и хранителни продукти и други селскостопански и хранителни продукти; 

б) по-късно от 30 дни след датата на доставка или по-късно от 30 дни след датата на определяне на платимата сума, считано от по-късната дата – по договори, които не предвиждат условия за редовна доставка на нетрайни селскостопански и хранителни продукти и на други селскостопански и хранителни продукти.

* за дата на определяне на платимата сума се приема датата на издаване на фактурата или датата на получаването є от купувача

 1. отказ на купувача от поръчки за нетрайни селскостопански и хранителни продукти с по-малко от 30 дни предизвестие, така че да не може основателно да се очаква доставчикът да намери друг начин за търговска реализация или за употреба на тези продукти;
 2. едностранна промяна от купувача на условия по договора за доставка, свързани с честотата, метода, мястото, времето или обема на доставката или снабдяването, стандартите за качество, условията на плащане или цените, срока, както и по отношение на предоставянето на услугите, посочени в чл. 37в;
 3. искане на купувача от доставчика на плащания, които не са свързани с продажбата на селскостопански и хранителни продукти на доставчика;
 4. искане от купувач за плащане от доставчика при влошаване на качеството, бракуване и/или липси на селскостопански и хранителни продукти, които са настъпили в помещенията на купувача или след като собствеността е прехвърлена на купувача, когато това не се дължи на причини, за които доставчикът носи отговорност;
 5. отказ от купувач да потвърди в писмен вид условията по договора, за които доставчикът е поискал писмено потвърждение, с изключение на случаите, когато договорът за доставка се отнася за доставянето на продукти от член на организация на производителите, включително кооперация, на организацията на производителите, в която доставчикът членува, ако устройственият акт на тази организация на производителите или правилата и решенията, установени в устройствения акт или произтичащи от него, съдържат разпоредби с действие, сходно с действието на условията по договора за доставка;
 6. неправомерно придобиване, използване или разкриване от купувача на търговска тайна на доставчика по смисъла на Закона за защита на търговската тайна;
 7. предупреждаване от купувача за предприемане на ответни търговски действия срещу доставчика или предприемането на такива действия, ако доставчикът упражнява своите договорни или законни права, включително като подава жалба или сътрудничи в проучване по реда на тази глава;
 8. искане от купувача към доставчика за компенсация за разходите по разглеждане на жалби на клиенти, свързани с продажбата на продуктите на доставчика, въпреки че не е налице основание за ангажиране на отговорността на доставчика;
 9. забрана или ограничаване от купувача на доставчика по договора да предлага или да закупува стоки или услуги на или от трети лица;
 10. забрана, ограничаване или налагане на санкции от купувача на доставчика по договора за предоставяне на същите или по-добри търговски условия на трети лица;
 11. едностранно и неоснователно прекратяване на договора от купувача или прекратяване без предизвестие в разумен срок, достатъчен за доставчика да покрие инвестиционните си разходи и с оглед на предишните търговски отношения на страните по договора.

 

Чл. 37в от ЗЗК: Забранени за прилагане са търговски практики, освен когато те са предварително договорени между страните с ясни и недвусмислени условия в договора за доставка на селскостопански и хранителни продукти или в последващо споразумение между доставчика и купувача, като: 

 1. връщане от купувача на непродадени продукти, без той да е заплатил за тях и/или за изхвърлянето им;
 2. заплащане от доставчика на купувача като условие за складирането, излагането или включването в продуктовата гама на негови продукти или предлагането на пазара на такива;
 3. искане от купувача за заплащане от доставчика на всички или част от разходите за намалени цени на селскостопански и хранителни продукти, продавани от купувача в рамките на промоция, освен ако преди промоцията, която се прави по инициатива на купувача, купувачът уточни срока на промоцията и очакваните количества селскостопански и хранителни продукти, които ще бъдат поръчани по намалени цени;
 4. искане от купувача за заплащане от доставчика на рекламни дейности на купувача;
 5. искане от купувача за заплащане от доставчика за маркетингови дейности на купувача;
 6. заплащане от доставчика на купувача за оборудване и/или поддържане на помещения, използвани за продажбата на продуктите;
 7. искане от купувача за заплащане от доставчика на транспортни и/или логистични разходи;
 8. искане от купувача за намаление на цените на продуктите със задна дата пряко или чрез прилагане на необосновани отстъпки, бонуси и такси или предоставяни услуги.

(2) Когато купувачът изисква заплащане в случаите по ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7, той представя на доставчика по негово искане разчет в писмен вид за плащанията за единица стока или общия размер на плащанията, в зависимост от случая. В случаите по ал. 1, т. 2, 4, 5, 6 и 7 купувачът представя в писмен вид и разчет за разходите на доставчика, както и информация за това на какво се основава този разчет.

Чл. 37г от ЗЗК: Забраните по чл. 37б и 37в се прилагат по отношение на нелоялни търговски практики, свързани с продажбата на селскостопански и хранителни продукти от: 

 1. доставчик, който има годишен оборот, не по-голям от 3 911 000 лв., на купувач, който има годишен оборот, по-голям от 3 911 000 лв.;
 2. доставчик, който има годишен оборот, по-голям от 3 911 000 лв. и по-малък от 19 558 000 лв., на купувач, който има годишен оборот, по-голям от 19 558 000 лв.;
 3. доставчик, който има годишен оборот, по-голям от 19 558 000 лв. и по-малък от 97 791 000 лв., на купувач, който има годишен оборот, по-голям от 97 791 000 лв.;
 4. доставчик, който има годишен оборот, по-голям от 97 791 000 лв. и по-малък от 293 374 000 лв., на купувач, който има годишен оборот, по-голям от 293 374 000 лв.;
 5. доставчик, който има годишен оборот, по-голям от 293 374 000 лв. и по-малък от 684 540 000 лв., на купувач, който има годишен оборот, по-голям от 684 540 000 лв.;
 6. доставчик, чийто годишен оборот не надвишава 684 540 000 лв., на купувач, който е публичен орган.

При нужда от консултация или съдействие в случай на въпроси, сме на разположение.