На 17.05.2024 г. влизат в сила нови ограничения за рекламата на хазарт и хазартни игри в България

Въвеждат се нови ограничения за рекламата на хазарт и хазартни игри в България, след като промените в Закона за хазарта бяха приети и обнародвани в Държавен вестник, бр. 42 от 2024 г. Целта на новите разпоредби е да се ограничат рекламните практики, които могат да стимулират зависимост от хазарт. Всички нови задължения се отнасят както за рекламата на онлайн хазартни дейности, така и за реклама на казина, игрални зали, автомати за залагане и други подобни.

Основни забрани

Според новите разпоредби, рекламата на хазартни игри е забранена в следните случаи:

  1. В радио- и телевизионни програми, с изключение на тиражите и анонсите на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.
  2. На обществени места, включително фасади на сгради.
  3. В печатни издания и електронни медии, включително интернет страници.
  4. Върху държавна и общинска собственост, с изключение на лицензирани обекти.
  5. На външни рекламни съоръжения, които заемат повече от 5% от общата рекламна площ на всеки доставчик на рекламни услуги.

Допустими случаи

Има и изключения, при които рекламата на хазартни игри е допустима:

  1. Върху билбордове, разположени на минимум 300 метра от образователни и социални институции.
  2. Върху фасадите на лицензирани обекти за хазартни игри, като рекламната площ не може да надвишава 20% от фасадата и не повече от 50 квадратни метра.
  3. Върху спортна екипировка и съоръжения, с изключение на такива, предназначени за малолетни и непълнолетни лица.

Посочване на регистрирана търговска марка на организатора на хазартните игри

Важно е да се отбележи, че в рекламата се допуска обявяване на регистрирана търговска марка на организатора, т.е. за да се постави на фасада или билборд например търговската марка, под която организаторът оперира, то същата следва да е регистрирана и защитена в Патентно ведомство. В случай, че имате интерес или необходимост от съдействие при регистрация на търговска марка за хазарт, може да се обърнете към нас.

Задължителни предупреждения

Всички реклами трябва да съдържат предупредителен текст, заемащ минимум 10% от площта, който гласи: „Хазартът носи риск от развиване на зависимост“.

Надзор и санкции

Съветът за електронни медии ще осъществява надзор върху рекламното съдържание в медийното пространство. При установени нарушения, ще се сезира Националната агенция за приходите за провеждане на административнонаказателно производство.

Новите мерки целят да намалят риска от хазартна зависимост и да осигурят по-строг контрол върху рекламните практики в този сектор.