Всеки, който извършва някаква търговска дейност, било то онлайн продажби, производство или друго, е длъжен да го прави чрез юридическо лице.  Регистрация на фирма в България е процес, сам по себе си не особено сложен, сравнително бърз и не на последно място – сравнително евтин.

За регистрация на фирма не се изискват специални знания, нито квалификация, поради което всяко лице, което желае да започне търговска дейност чрез юридическо лице, би могло да заяви регистрация на фирма сам, без да ползва външен консултант. Рисковете, които биха могли да се породят, в случай, че инициираме регистрация на фирма без да сме се консултирали със специалист или без да изискаме съдействие от такъв, са немалко и още повече, ако фирмата е ООД (т.е. съдружниците са минимум двама). Тези рискове биха могли да се породят впоследствие, когато фирмата започне реално да генерира приходи и вследствие на тези приходи, съдружниците започнат да спорят кой каква роля играе и какъв дивидент му се полага.

Въпреки горното, предлагаме на Вашето внимание, кратък наръчник, как сами да регистрирате фирма – ЕООД или ООД. Разликата между двете правни форми е, че ЕООД се притежава от едно лице – едноличен собственик на капитала, а в ООД съдружници са минимум две лица, като няма значение дали те са физически лица или други юридически лица. По-долу представяме и стъпка по стъпка самия процес:

      1. Избор на фирмено наименование:

Първата стъпка е избор на фирменото наименование. Фирменото наименование е името на фирмата, с което тя ще се познава в търговския оборот и ще бъде вписана в Търговския регистър. Фирменото наименование следва да е уникално и да няма друга фирма, която да използва същото фирмено наименование. Имайте предвид, че изборът на фирмено наименование, сходно или близко до друго такова, което вече се използва и е познато, би могло да означава, че Вие нарушавате законови разпоредби и целите да въведете в заблуждение потребителите/клиентите относно това кой реално предоставя стоката или услугата.

Поради което изборът на фирмено наименование не следва да се ограничи единствено с това дали друга фирма е регистрирала същото фирмено наименование, а следва да се вземе предвид и дали Вашето фирмено наименование не би могло да заблуди потребителите, а оттам да претърпите имуществени санцкии или загубени съдебни дела. Така например, чл. 35 от Закона за защита на конкуренцията, забранява използването на фирма, идентична или близка до тези на други лица, по начин, който може да доведе до увреждане интересите на конкурентите.

      2. Избор на капитал:

Без значение избора на самата фирма – ЕООД или ООД, минималното изискване за капитал е 2 лева, съгласно разпоредбите на Търговския закон. Поради което капиталът, който следва да изберете за начален капитал е минимум 2 лева.

      3. Избор на седалище и адрес на управление:

Това е адресът, на който фирмата ще се помещава. Адресът ще бъде вписан в Търговския регистър и ще бъде използван за комуникация с държавни учреждения и съдилища.

      4. Избор на предмет на дейност:

Предметът на дейност описва дейността, с която фирмата Ви ще се занимава – например покупко-продажба на имоти, консултации при покупко-продажба на имоти или др.

      5. Срок на дружеството:

Ако предвиждате срок на дружеството, в който то да съществува, това следва да се реши предварително. Принципно, фирмите се регистрират без срок.

      6. Брой дялове и номинална стойност на дяловете:

Дяловете могат да се притежават от един или повече съдружници; един дял не може да е по-малко от 1 лев. Броят на дяловете и  номиналната им стойност трябва да съотвества на  общия размер на капитала. Всички дялове трябва да имат еднаква номинална стойност.

      7. Управител и форма на представителство:

Ако управителите са повече от един, необходимо е да се избере дали ще представляват дружеството заедно или поотделно. Всички ограничения за управителите във връзка със специфични отношения или сделки, ще са валидни само във вътрешните отношения, но не и пред трети лица.

      8. Изготвяне на учредителен акт (устав) и учредителен протокол (при избор на ЕООД) или дружествен договор и протокол от общото събрание (при избор на ООД):

Учредителният акт и учредителният протокол (при избор на ЕООД) или Дружественият договор и протоколът от общото събрание (при избор на ООД), на практика са основните документи, които са необходими при регистрация на фирма. Те съдържат цялата информация за фирмата, както и начинът й на управление.

Учредителният акт при регистрация на ЕООД и Дружественият договор при регистрация на ООД, е необходимо да съдържат минимум, но не само, следната информация:

– име, седалището и адреса на управление на дружеството;

– предмета на дейност;

– имена и лични данни на съдружниците;

– размера на капитала, както и размера на дяловете, с които даден съдруцник участва в капитала;

– имена и лични данни на управителя/управителите;

– предимствата на съдружниците, ако са уговорени;

– други права и задължения на съдружниците.

Учредителният протокол при регистрация на ЕООД и Протоколът от общото събрание на съдружниците при регистрация на ООД, е необходимо да съдържат решенията, взети от едноличния собственик на капитала или от съдружниците, като например решение за учредяване на фирмата, за основната информация за фирмата, за назначаване на управител и др.

      9. Изготвяне и подписване на Декларации, задължително съгласно Търговския закон и Закона за търговския регистър:

Това са следните декларации:

  • Декларация по чл. 141, ал. 3 от ТЗ – Това е така нареченият спесимен – декларация за съгласие за управител и образец на подписа на управителя. Декларацията по чл. 141, ал. 3 от ТЗ, следва задължително да е с нотариална заверка на подписа, т.е. следва да се подпише в присъствието на нотариус.
  • Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР) – С тази декларация се декларира се истинността на заявените обстоятелства и се подписва от Управителя.
  • Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР – С тази декларация се декларира, че всички документи са представени от заявителя и се подписва от Управителя.
  • Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ) – Декларация във връзка съсзабраната за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.
  • Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ – С тази декларация Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма и се подписва лично от него.

      10. Откриване на набирателна сметка и внасяне на капитала:

За да извършите успешно тази стъпка, е необходимо да посетите банка по Ваш избор и в банката да заявите откриване на набирателна сметка и внасяне на капитала, който сте избрали. Носите със себе си подписан Учредителния акт (устава) и учредителния протокол при избор на ЕООД или Дружествения договор и протокола от общото събрание при избор на ООД.

Имайте предвид, че ако банката Ви предложи издаване на удостоверение за внесения капитал – това удостоверение не Ви е нужно и не се изисква от закона, поради което не е задължително да го приемате. Самото удостоверение също струва около 30 лева. Вместо него, платежното нареждане за внесения капитал, би свършило същата работа и ще Ви спести разход от 30 лева.

      11. Заплащате държавна такса за учредяване на фирма:

Държавната такса за регистрация на фирма е 110 лв., когато документите се подават на хартиен носител и 55 лв., когато документите се подават по електронен път. За подаване по електронен път, е необходимо да имате електронен подпис. Платежното нареждане за заплатената държавна такса, се прилага към заявлението за регистрация на фирмата.

      12. Подавате всички гореописани документи, заедно със Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност – А4:

Документите и заявление А4 се подават по електронен път на сайта на Търговския регистър http://www.brra.bg или на място на адрес в гр. София, ул. Елисавета Багряна № 20.

     13. Изчакване на срок от около 2-3 дни, за да бъде фирмата официално вписана и регистрирана:

Ако сте заявили успешно фирмата, същата би следвало да бъде регистрирана и вписана в срок от около 2-3 дни. В случай, че не сте изпълнили всички изисквания на закона или документите Ви са непълни или неправилни, ще получите отказ или указания за отстраняване на грешки. В случай на постановен отказ, ще е необходимо да заявите фирмата отново, като това ще наложи ново заплащане на държавна такса.

 

      Колко струва регистрацията на фирма в България? Разходите, които следва да извършите при регистрация на фирма, са следните:

  1. Държавна такса – 110 лв., когато документите се подават на хартиен носител и 55 лв., когато документите се подават по електронен път.
  2. Капитал – минимум 2 лв..
  3. Такса за откриване на набирателна сметка в банката – около 10 лв. (в зависимост от ценовата политика на банката).
  4. Нотариална заверка на спесимена при нотариус – 6 лв.

      Общо: около 73 лв. при минимален капитал 2 лв. и подаване на документите по ел. път или около 128 лв. при минимален капитал 2 лв. и подаване на документите на хартиен носител)

      В случай, че въпреки настоящите указания, изпитвате затруднения при изготвяне на документите или просто искате същите да бъдат изцяло поверени на юристи, бихте могли да се свържете с нас. Услугата ни Регистрация на фирма онлайн предлага ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО, което означава, че в случай, че не успеем да регистрираме фирмата Ви, ще Ви върнем заплатения хонорар.