Процесът по регистрацията на ЕООД, ООД, ЕТ или АД през 2022 г. остава непроменен.

Към настоящия момент България все още е една от държавите в света и Европа, в която регистрацията на фирма е изключително опростен, улеснен и бърз процес, когато разбира се говорим за фирма, собственост на български гражданин.

На практика регистрацията на фирма, собствена на български гражданин или граждани, се състои в следното:

Учредителя или учредителите вземат решения по основните аспекти на бъдешата фирма, а именно име на фирмата на кирилица и на латиница, предмет на дейност, адрес на фирмата, размер на капитала и дяловото му разпределение. Решението се взема в писмена форма чрез съставяне на протокол, който се подписва от учредителя/учредителите.

На следващо място, следва да бъде съставен Учредителен акт когато фирмата е ЕООД или Дружествен договор, когато фирмата е ООД (т.е. двама или повече съдружници). В Учредителния акт, респективно дружествения договор, вече информацията относно основните аспекти трябва да присъства в подробен вид, но освен това трябва да са уговорени и законовите реквизити за фирмата. Например права и задължения на съдружниците, органи на фирмата (Управителен орган и Общо събрание), какво се случва при ликвидация на фирмата или прекратяването й, при какви условия се вземат решенията от страна на съдружниците относно например увеличаване и намаляване на капитала, приемане на нов съдружник, продажба на дружествени дялове, избиране и освобождаване на управител и други подобни. Учредителният акт или Дружественият договор, се подписват от собственика или собствениците на капитала, като екземпляр от него се изготвя и със заличени лични данни на съдружниците с цел спазване на правилата относно защитата на личните данни.

Останалите документи, които се изготвят са няколко декларации и пълномощно за лицето, което ще заяви фирмата за вписване в Търговския регистър. Пълномощното, когато е адвокатско, т.е. упълномощеното лице е адвокат, се съставя в обикновена писмена форма и не се нуждае от нотариална заверка на подписа на упълномощителя (управителя на фирмата). Декларациите са изискуеми по закон и на практика с тях се декларират обстоятелства, които се явяват предпоставки за управителя да бъде вписан като такъв. В една от декларациите, наречена спесимен, Управителят изписва образец от подписа си, с който ще се подписва под дружествените документи, който образец от подписа е необходимо да бъде заверен нотариално от избран от управителя нотариус.

При наличието на всички документи, изготвени и подписани, учредителят на фирмата или съдружниците в ООД-то, следва да посетят избрана от тях банка, в която да открият набирателна сметка за бъдещата фирма. По тази набирателна сметка всеки от учредителите следва да внесе своя дял от капитала на дружеството. Например ако капиталът е 200 лева и фирмата е ООД с двама съдружника, всеки от които притежава по 100 лева капитал от тази фирма, то всеки от тях следва да внесе по набирателната банкова сметка сума в размер на 100 лева. След внасянето на капитала, съдружниците следва да запазят вносните бележки подписани пред банката, тъй като същите ще трябва в следващия етап на регистрацията на фирмата, да бъдат представени пред Търговския регистър с цел доказване, че капиталът е внесен съгласно законовите изисквания. Много често банковите служители предлагат на внасящите капитала съдружници да им издадат банково удостоверение за внесения капитал – това банково удостоверение не е нужно, а и за издаването му се дължи допълнителна такса към банката, поради което ние винаги съветваме нашите клиенти да го отказват.

В случай, че сте изпълнили всички действия описани до тук в настоящата статия, то ред е на едно последно – попълване на Заявление по образец А4, към което се прилагат всички дружествени документи и което заявление заедно с документите се входира в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Заявлението е по образец, така че попълването му не следва да представлява особена трудност. След като бъде попълнено, заявлението се внася в Търговския регистър, заедно с приложенията към него и платена държавна такса за регистрация на фирмата. Експерти на Търговския Регистър провереяват заявлението и в срок от 24 часа (обикновенно) вписват новата фирма в Публичния регистър на търговските дружества, воден от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Както сами се уверихте в случай, че прочетохте цялата статия, регистрацията на фирма е процес, който може да бъде завършен от А до Я буквално за няколко часа.

Цената за регистрация на фирма през 2022 г., е следната:

  • държавна такса в размер на 110 лева (ако подавате заявлението електронно, таксата е 55 лева. В случай, че използвате наш адвокат за регистрацията на фирмата ви, таксата винаги е 55 лева);
  • нотариална такса за заверка на подписа на управителя в размер на 6 лева;
  • банкови такси за откриване на набирателна сметка и внасяне на капитала в размер определен от Тарифата на съответната банка, като приблизителните суми са около 20 лева;
  • адвокатски хонорар, в случай че решите да използвате наш адвокат за регистрацията на фирмата в размер на 150 лева.

В случай, че желаете да регистрирате фирма през 2022 г., бързо, качествено и лесно, ние сме на разположение. Нашият екип се състои от квалифицирани адвокати, които могат да изготвят всички необходими за регистрацията на фирмата документи в рамките на 1-2 часа, както и да ги заявят за вписване в Търговския регистър като подадем заявлението и приложенията към него.