В настоящата публикация ще се опитаме в табличен вид да представим основните аспекти свързани с регистрацията на ново дружество с ограничена отговорност – ЕООД или ООД. По-долу изброяваме информацията, която е нужно да бъде представена от клиента, както и цената на всяка една услуга свързана с регистрацията на фирмата и необходима, за да се стигне до финалния етап – регистрирана фирма в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ.

I.                 Необходими данни за регистрация на нова фирма НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1.               Основни данни

 

ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

или иначе казано как ще се казва фирмата.

(след като изберете фирменото наименование, ние ще проверим дали същото е свободно, т.е. дали не се ползва от друго юридическо лице.

Необходимо е да ни посочите и начина на изписване на фирменото наименование на латиница

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ

 Или иначе казано с какво ще се занимава фирмата. 

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО (ако се предвижда такъв)
Град на седалището
Адрес на управление
2.               Съдружници / собственици

 

УЧРЕДИТЕЛИ

физически или юридически лица, на чието име фирмата ще бъде регистрирана

(дружеството може да има един или повече учредители; не могат да са в производство по несъстоятелност)

 

 

За физически лица – данни по лична карта – три имена и ЕГН

За юридически лица – ЕИК, дружествен договор или учредителен акт или устав;

В случай, че някой от учредителите е юридическо лице, ние ще подготвим решение от името на управителните органи на юридическото лице за участие в новоучредяваното дружество.

3.                Дялове
РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ

(минимум 2 лв)

Вносна бележка от банката за внесен капитал
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА 1 ДЯЛ
БРОЙ ДЯЛОВЕ

(Дяловете могат да се притежават от един или повече съдружници; един дял не може да е по-малко от 1 лев. Броят на дяловете и  номиналната им стойност трябва да съотвества на  общия размер на капитала. Всички дялове трябва да имат еднаква номинална стойност.)

Разпределение на дяловете по съдружници – кой съдружник колко дяла ще притежава
4. Управление и представителство
УПРАВИТЕЛ/И Данни по лична карта за управителя
ФОРМА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

(Ако управителите са повече от един, трябва да се избере дали ще представляват дружеството заедно или поотделно. Всички ограничения за управителите във връзка със специфични отношения или сделки, ще са валидни само във вътрешните отношения, но не и пред трети лица)

Предвид всичко посочено по-горе и в обобщение, за регистрация на нова фирма в България са относими следните разходи:

  1. 89 лева такса за услугата ни, вкл. изготвяне на всички необходими документи за регистрация на нова фирма, както и входирането им в Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър ЮЛНЦ;
  2. 55 лева държавна такса, платима по сметка на Търговския регистър (ако сами входирате документите си таксата Ви ще е 110 лева, но ако използвате нашите услуги таксата е 55 лева, тъй като ние имаме квалифициран електронен подпис собственост на нашите адвокати);
  3. 6 лева заверка на подписа на Управителя при нотариус;
  4. 2 лева капитал, внесен в банка;
  5. около 10 лева банкови такси при внасянето на капитала

Или общо около 162 лева за регистрация на фирма ЕООД или ООД в България.

При нужда от съдействие можете да заявите регистрация на фирма през нашият сайт.