На 26.06.2020 г., в държавен вестник беше обнародван Закон за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката, като измененията се изразяват в следното:

Считано до 01.10.2020 г. електроразпределителните дружества, следва да прекратят
договорите за предоставяне на електрически услуги с небитовите клиенти, като от тази
дата всеки небитов клиент, следва да излезе на свободния пазар. Тези промени са
продиктувани от приетата Директива ЕС 2019/944 на Европейския парламент и на
Съвета от 05.06.2019 г.
Описаната промяна засяга всяко физическо и юридическо лице, което използва даден
имот за небитови нужди /т.е. когато не го използва за жилищни нужди/. В това число
следва да включим всички офиси, всички малки и големи магазини, салони за красота,
складове, цехове и т.н.
Считано до края на месец юли, всяко едно от електроразпределителните дружества
следва да изпрати съобщение, до всеки един небитов абонат, за да го информира за
това, че договорът му ще бъде прекратен считано от 30.09.2020 г. Това означава, че
всеки един небитов абонат, ще следва да направи проучване за лицензираните
търговци на електроенергия и съответно да избере определен търговец и да сключи
договор с него.
Считано до 01.01.2021 г., КЕВР следва да създаде електронен регистър на тези
търговци, като същият ежемесечно да се актуализира, съобразно предоставяните цени
за електроенергия за съответния месец.
В случай, че до 01.10.2020г., не успеете да сключите договор с някой от търговците на
електроенергия, ще бъде сключен служебен договор с настоящия ви доставчик – типов
договор, който ще бъде изготвен и съгласуван с КЕВР до края на месец август 2020г.,
като този договор ще бъде със срок до 30.06.2021 г. В този срок, вие ще имате право да
го прекратите без неустойки, по всяко време и да сключите нов договор с друг избран от
вас търговец. От 01.07.2021 г., всеки небитов клиент следва да е сключил индивидуален
договор с избран от него търговец.
В случай че имате нужда от съдействие, при избора на търговец и при установяване на
договорни отношения с него, може да се обърнете към нас за съдействие.