Един от най-често задаваните въпроси, с които се сблъскваме, когато потенциален клиент ни потърси – мога ли да продам фирма със задължения, респективно мога ли да продам дружествените си дялове ако фирмата ми има задължения към НАП или към частни лица?

Отговорът е ДА – прехвърляне на фирма със задължения е възможно.

Нека разгледаме обаче по-подробно предпоставките и последиците от продажба на фирма със задължения:

Задълженията биват два вида – публични (към НАП или други държавни органи) и частни (към физически или юридически лица). В случай, че фирмата Ви има задължения към физически или юридически лица, това по никакъв начин не влияе на евентуална сделка по прехвърляне на дружествени дялове на дружеството. Важно е да се знае обаче, че в случай, че задълженията са в голям размер и са били налице предпоставките да откриване на производство по несъстоятелност и управителят е бил длъжен да подаде молба за започване на такова, е възможно да му се търси последваща отговорност след приключването на производството по несъстоятелност.

Относно задължения на фирма към НАП или други публични институции, нещата стоят по сходен начин. Няма практическа пречка да се прехвърли фирма със задължения, ако има купувач, който би я закупил. При сключване на сделката за продажба на дружествените дялове, не се изисква Удостоверение от НАП по чл. 87 от ДОПК за липса на публични задължения. Важно е да се знае обаче, че Управителят и продавачът на дружествените дялове, подписват декларация по чл. 129, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 129, ал. 1 от ТЗ (че дружеството няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял)

Подписват се също и декларация по чл. 16, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 15, ал. 4 от ТЗ (че са изплатени дължимите трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието). С подписването на тези две декларации, лицето декларира истинноста им и носи наказателна отговорност в случай на предоставени неверни данни съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. Както личи и от тектовете на двете декларации обаче, те нямат общо със задължения, натрупани вследствие на неплатени данъци, поради което и не са пречка за продажба на фирма със задължения за неплатени данъци.

Както и при хипотезата на задължения към частни лица обаче, и при публичните задължения има известни рискове, когато се говори за продажба на фирма с такива. Съгласно чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс управителят или собственикът на дружествените дялове, биха могли да отговарят лично за публично-правните задължения на дружеството. Отговорността на тези лица опира до там, че в случай на влизане в сила на ревизионен акт по проверка на дружеството или влизане в сила на решение на съда, с което ревизионният акт се потвърждава, срещу управителя, респективно собственика на дяловете, би могло да се започне изпълнително производство, като чрез него кредиторът да се удовлетвори от личното имущество на лицето.

За да се случи това обаче, е необходимо докато лицето е бил управител или собственик на дружествените дялове, срещу фирмата да е започнала ревизия от НАП. Други хипотези, при които това би могло да се случи, е лицето да е действало умишлено по укриване на факти или обстоятелства, които е бил длъжен да обяви пред НАП или да действа недобросъвестно и с действията си да цели намаляване на имуществото на юридическото лице и от там – невъзможност за покриване на задълженията му.

В случай, че имате въпроси относно прехвърляне на фирма със задължения, ние от legalconsult сме на разположение по имейл office.legalconsult.bg@gmail.com или телефон +359 88 335 33 39

За заявяване на услуга прехвърляне на дружествени дялове / продажба на фирма или за да научите повече относно процедурата и необходимите документи, натиснете ТУК.