Продажбата на дружествени дялове и изобщо прехвърлянето на фирма е едно от най-често срещаните явления в търговския оборот между инвеститорите.

Процедурата по продажба на дружествени дялове в България е сравнително улеснена и би могла да се случи изцяло онлайн. Отбелязваме, че под продажба на дружествени дялове и прехвърляне на фирми имаме предвид продажба на дялове в ЕООД или ООД. При продажбата на акции в АД, ситуацията е по-различна и не е обект на разглеждане в настоящата статия.

Важно е да се знае, че всеки е свободен да продаде фирмата си или дружествените си дялове на друго лице, без каквито и да било ограничения. Изключение има единствено ако дружествените дялове са запорирани от съдия изпълнител. Тогава собственикът не би могъл да се разпорежда с тях до вдигане на запора, респективно – до погасяване на задължението, наложило запора.

Прехвърлянето на дружествени дялове и продажбата на фирма, започва с нарочна молба от заинтересованото лице, адресирана до собственика на дружествените дялове. В молбата се посочва броят на дружествените дялове, които заинтересованото лице желае да закупи. Собственикът им от своя страна, следва да вземе изрично писмено решение, с което се съгласява да продаде дружествените си дялове, да продаде фирмата си, което решение следва да е с нотариална заверка на подписа и съдържанието.

Т.е. да се подпише пред нотариус. Това е изискване по закон, което може да бъде заобиколено, но само ако в дружествения договор или учредителния акт е записано изрично, че за вземането на решение за продажба на фирмата не е необходима нотариална заверка на подписа и съдържанието.

След като бъде взето горепосоченото решение по съответния ред, купувачът и продавачът следва да сключат договор за покупко-продажба на дружествени дялове, договор за покупко-продажба на фирмата, който договор също трябва да се сключи пред нотариус – с нотарилна заверка на подписите и съдържанието.

Следващата стъпка е смяна на управителя, ако такава ще се прави, както и подписване на декларации по образец от новия управител. Отбелязваме и че при продажба на фирмата, продавачът следва да подпише и декларация за липса на неплатени трудови възнаграждения и осигуровки към служителите си. Доскоро се налагаше да се снабди и с удостоверение по чл. 87 от ДОПК за липса на публични задължения, но това изискване отпадна.

Това от своя страна води до извода, че фирма със задължения може да бъде продадена. Т.е. прехвърляне на фирма със задължения и неплатени данъци, е възможно. Тук вметваме обаче, че в този случай продавачът на фирма със задължения не е изключено да бъде подведен под отговорност за същите, като това зависи и се разглежда при всеки индивидуален случай, като се преценят рисковете и шансовете това да се случи.

Последната стъпка, за да бъде финализирана продажбата на фирмата, респективно прехвърлянето й на новия собственик/купувача, е вписването на промените в Търговския регистър. За целта се заплаща държавна такса в размер на 15 лева, а вписванията се извършват от адвокат.

Следва да се има предвид, че заедно с прехвърлянето на ЕООД или прехвърляне на ООД, е възможно и допустимо да бъдат сменени освен управителя, така и всяко друго обстоятелство свързано с фирмата, като например адреса на управление, предмета на дейност и др.

В случай, че желаете да Ви съдействаме да прехвърлите фирмата си или да продадете всички или част от дружествените си дялове, пишете ни на имейл office.legalconsult.bg@gmail.com или директно заявате услугата ТУК. Цената е 99 лева, а прехвърлянето се случва в рамките на 3 работни дни.