В условията на икономически възход на онлайн магазините и изобщо електронното предлагане на стоки и услуги, стават все по-чести сделките с домейни. Небезизвестно е, че има компании и частни лица, чиято основна дейност е регистрация на домейни с цел последващата им препродажба. Но какво трябва да знаем когато купуваме или продаваме домейн? За какво трябва да внимаваме? В тази статия ще изясним някои от основните аспекти при прехвърлянето на собственост върху домейн.

На първо място прехвърлянето на домейн може да се случи и без писмен договор. Разбира се всяка компания, която поддържа регистри на домейни, има собствени условия, като така например регистър.бг имат изискване единствено продавача и купувача на домейна да се явят пред тях, за да дадат съгласието си за прехвърлянето на домейна. Това обаче не означава, че липсата на изискване за договор за прехвърляне на домейн не го изключва като задължителен в случай, че искаме да сме спокойни след придобиването или продажбата на този домейн.

Договорът за продажба на домейн внася нужната сигурност в отношенията между продавача и купувача. С договора за прехвърляне на домейн продавачът се съгласява да прехвърли правото на собственост върху домейна на купувача, както и да предприеме всички необходими правни и административни действия за тази цел (ако друго не е уговорено), а купувачът се съгласява да заплати посочената в този договор цена. В случай, че освен домейна, ще се прехвърля и собствеността на обектите върху този домейн, т.е. самата интернет страница, която седи върху него, нужно е това също да бъде изрично уговорено в договора.

Важно е също да се уговори, че освен домейна, продавачът се задължава да прехвърли и всички свързани с домейна и сайта авторски права, съдържание, база данни, имейл списъци, и др. под.

Договорът може да има характера и на разписка, като с него се доказва че купувача е платил цената. Това е важно, тъй като нерядко се случва сумата да се плати на ръка и без договор, при което впоследствие продавачът бивайки недобросъвестен да предяви отново претенция към продадения от него домейн като изиска да му се плати цената за него (въпреки, че тя е вече платена) или ако това не се случи – да му се възстанови собствеността върху домейна.

Изключително важно е с продажбата на домейна продавачът да декларира известни обстоятелства и гаранции, като наоример да декларира, че е едноличен и единствен собственик на домейна и сайта, че притежава всички права върху обектите свързани с домейна, че върху домейна, сайта и обектите свързани с него, не са налице никакви залози, тежести или други обременяващи ги обстоятелства, както и че не са налице висящи административни и/или съдебни процеси и/или дела, които да са с предмет правата и/или собствеността върху домейна, сайта и обектите.

В случай на неверни декларации и гаранции, е правилно те да се обвържат с известни санкции и неустойки, за да има купувача сигурност, че ще придобие един чист и необременен домейн, така както би искал да се случи ако купува недвижим имот. На практика сделките с домейни и сделките с недвижими имоти се нуждаят от една и съща правна прецизност, за да се гарантира сигурността на двете страни, поради което и те са сходни в много отношения. Всеки домейн би могъл да бъде заложен и обременен с различни тежести, което ако се е случило и купувачът не го знае, както и страните не са сключили договор помежду си, в който продавачът да гарантира липсата на тежести върху домейна, е напълно възможно купувача впоследствие да бъде отстранен като собственик на домейна и от там да претърпи немалки имуществени вреди.

Не на последно място важно е да се знае дали домейна обект на прехвърляне не се припокрива словно със съществуваща и защитена търговска марка, тъй като ако това е така то също би създало затруднения и проблеми за купувача.

В случай, че се нуждаете от консултация или съдействие при прехвърляне на собственост върху домейн, екипът на LegalConsult е на разположение на посочените имейл и  телефон.