Всяка извършваща дейност фирма, е задължена да обяви годишния си финансов отчет до 31 юни всяка година.

Процедурат по обявяване на ГФО е изключително улеснена, а чрез възможността адвокатите да обявяват годишния финансов отчет електронно, не се налага и редене по опашки пред Търговския регистър.

Какво Ви е необходимо за да обявите ГФО на фирмата си в срок?

На първо място, необходимо е решение на едноличния собственик на капитала (за ЕООД) или на общтото събрание на съдружниците (за ООД), с което да се приеме годишния финансов отчет на дружеството за предходната година; да се приеме доклада на управителя за дейността на дружеството за предходната година; да се освободи управителя от отговорност за предходната година (ако следва да се прави); както и да се вземе решение дали реализираната печалба (ако има такава) ще се разпределя като дивидент или няма да се разпределя.

Освен решението на ЕСК или на ОС, необходимо е управителя на фирмата да подпише декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистър ЮЛНЦ, както и пълномощно за лицето, което ще заявява ГФО ако е различно от управителя.

Разбира се най-важната част е и самото ГФО, което трябва да е надлежно съставено и подписано.

С всички горепосочени документи, се подава заявление Г2 пред Търговския регистър, с което се иска обявяване на ГФО на фирмата за предходната година. В случай, че желаете ние от legalconsult.bg да Ви съдействаме, молим да се свържете с нас на посочените имейли или телефон.