На всеки се е случвало да е бил до такава степен обиден или оклеветен от другиго (без значение дали в негово приссътвие, по телевизията или дори в интернет по фейсбук), че вследствие на тази клевета или обида, да се е почувствал изключително неприятно. Но знаете ли, че обидата и клеветата, всъщност са престъпления от частен характер? Знаете ли и че за всяка обида или клевета насочена към Вас, бихте могли да претендирате обезщетение за неимуществени вреди от лицето, което Ви е обидило или оклеветило? И да – дори и обидата или клеветата, да са сторени във фейсбук!

Обидата и клеветата са противоправни деяния, насочени срещу личността на конкретен човек, целящи пряко да въздействат негативно върху нея. Съгласно Наказателния кодекс който каже или извърши нещо унизително за честта или достойнството на другиго в негово присъствие, се наказва за обида с глоба от хиляда до три хиляди лева. В този случай съдът може да наложи и наказание обществено порицание. Също така който разгласи позорно обстоятелство за другиго или му припише престъпление, се наказва за клевета с глоба от три хиляди до седем хиляди лева и с обществено порицание.

Според гражданско-правните закони пък, всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. А такива вреди могат да бъдат именно неимуществените вреди – страданията и чувствата, които сме изпитали след като сме били обидени или оклеветени. Това е и най-предпочитаният ред за удовлетворяване на претенциите на накърненото лице. Юристите на LEGAL CONSULT също съветват в случай, че дадено лице Ви обиди или наклевети, да потърсите правата си по гражданско-правния ред чрез претенция за обезщетение чрез неимуществени вреди. Цената на претендираното обезщетение се преценява за всеки конкретен случай, но в крайна сметка съдът е този, който решава дали да я уважи и до какъв размер.

Имайте предвид, че ако обидата или клеветата са изречени чрез медиите или във някоя от социалните мрежи, това е дори още по утежняващо казуса обстоятелство и претенцията Ви ще бъде още по-основателна.

В случай, че желаете да заведете иск срещу лице, което Ви е обидили или наклеветило, не се колейбайте да се свържете с нас на посочения телефон или електронна поща или директно да заявите правна консултация чрез онлайн платформата ни. Нашите експерти ще Ви дадат точни съвети относно правата Ви, както и възможностите, които правният ред открива пред Вас. Бихме могли да Ви съдействаме и в цялостното производство по претендиране на обезщетение за неимуществени вреди, вследствие на обида или клевета.