Всички сме наясно с качеството на българските пътища. Дупките са буквално навсякъде, а с всеки изминал ден се увеличават все повече. Често се случва и самите ние да сме потървперши от лошото качество на пътната настилка. Счупена джанта например, е най-малкото, което би могло да се случи като негативно последствие от дупките по пътя. Но какви са правата ни? Имаме ли такива вследствие на лошото изпълнение и множеството дупки? Все някой трябва да отговаря за тях?

Всъщност отговорно лице действително има, а ние имаме права. Ако както споменахме по-горе, джанта на автомобила Ви се е изкривила или счупила или пък сте спукали гума, вследствие на навлизане в дупка, която не е била обозначена, то вредите, които сте претърпели следва да са за сметка на собственика на пътя или на задълженото да поддържа и ремонтира пътя лице. Когато говорим за общински пътища – това лице е съответната община, а ако говорим за републикански пътища – то това е Агенция „Пътна инфраструктура”. За целта се подава иск срещу отговорното лице, който за да е основателен, следва да са налице следните три обстоятелства:

  • да сте претърпяли вреда – например счупена джанта, спукана гума или друга имуществена вреда, за чието отстраняване сте извършили конкретни разходи;
  • наличие на противоправно действие или бездействие – такова действие би могло да бъде именно задължението на общината или на Агенция „Пътна инфраструктура” да поддържа пътя безопасен, без дупки, а когато има такива – да ги ремонтира и да ги обозначава.
  • причинна връзка между претърпяната вреда и противоправното действие или бездействие – за да е налице това обстоятелство, следва да докажете, че именно действието или бездействието на общината или на Агенция „Пътна инфраструктура” е причината за претърпените от Вас вреди.

Освен горепосочените три обстоятелства, следва още при настъпване на събитието, да се обадим на КАТ, които от своя страна да съставят протокол за настъпване на пътно-транспортно произшествие. 

Отбелязваме, че освен имуществени вреди, всяко пострадало лице би могло да претърпи и неимуществени вреди, изразяващи се в претърпени болки и страдание, които са резултат именно от събитието, било то попадане в дупка или др. Тези неимуществени вреди също биха могли да се претендират, като тяхната стойност се преценя по справедливост за всеки конкретен случай и лицето, което ги претендира, следва да докаже основателността и размера им.

Не на последно място, отбелязваме, че освен като водач на МПС, имате право на обезщетение и когато в качеството си на пешеходец попаднете в необезопасена дупка, от която сте претърпели вреди или дори когато това се е случило в качеството Ви на велосипедист. Отбелязваме, че в тези случаи за разлика от написаните по-горе свързани с МПС, не се изисква съставяне на протокол от КАТ.

В случай, че имате интерес да Ви съдействаме за казус, свързан със събитията, описани в тази статия, не се колебайте да се свържете с нас на посочения телефон или електронна поща или директно да заявите онлайн становище през онлайн платформата ни за услуги.