Ликвидацията на търговско дружество се налага, когато съдружниците доброволно решат да преустановят дейността му. Съгласно чл. 154 от Търговския закон, дружеството се прекратява:

1. с изтичане на срока, определен в дружествения договор; 

2. по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство; 

3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност; 

4. при обявяване в несъстоятелност; 

5. по решение на окръжния съд в предвидени от този закон случаи.

 

При прекратяване на дружеството на основание чл. 154, точки 12 и 5 и чл. 155 се открива производство за ликвидация.

Така нареченото закриване на фирма отнема минимум 6 месеца. Процедурата е следната:

I. Решение на Общото събрание (ОС) на дружеството.

 1. Свикване на ОС за приемане на решение за прекратяване на дружеството.
 2. Решение на ОС за прекратяване на дружеството.
 • Кворум – необходимо е да е наличен кворум; както и
 • Мнозинство – решението се приема с мнозинство 2/3 от представения на заседанието капитал.
 1. На ОС освен решението за прекратяване на дружеството следва да се вземат, също така и следните решения:
 • за назначаване на ликвидатор / ликвидатори.
 • определяне на възнаграждението на ликвидатора/ите
 • определяне на срока, в който трябва да завърши ликвидацията. (Срокът има инструктивен характер – при необходимост определеният срок може да се продължи)

Ликвидатор

Ликвидатор може да бъде едно или няколко лица (при по-голям обем на ликвидационната дейност). Ликвидаторът представлява дружеството и има правата и задълженията на изпълнителния му орган. Ако ликвидаторите са повече от един те могат да представляват дружеството само заедно. Волеизявление към дружеството може да се приеме и от един ликвидатор. По време на производството по ликвидация ликвидаторите довършват текущите сделки, събират вземанията, осребряват останалото имущество в пари и удовлетворят кредиторите. Могат да сключват нови сделки само ако това се налага от ликвидацията.

Срок на ликвидацията

Срокът на ликвидация на практика не може да бъде по-кратък от 6 месеца, защото едва след изтичането им може да се осребрява имуществото и да се заяви за вписване заличаването.

IІ. Ликвидация

 1. Необходимо е да се подаде Уведомление до НАП – ликвидаторът е длъжен да уведоми НАП за започналата ликвидация.
 2. Вписване в Търговския регистър на ликвидаторите и обявяване на прекратяването на Дружеството – името на ликвидатора се вписван в ТР (представят се нотариално заверено съгласие с образец на подписа) и се променя фирмата – прави добавка „в ликвидация”.
 3. Покана до кредиторите – ликвидаторът е длъжен, като обяви прекратяването на дружеството, да покани неговите кредитори да предявят вземанията си (независимо дали те са изискуеми). Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обявява в Търговския регистър.
 4. Начален баланс и отчет – ликвидаторът съставят баланс към момента на прекратяването на дружеството и доклад, който пояснява баланса.
 5. Годишно приключване – В края на всяка година ликвидаторът извършва годишно приключване и представя годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността си пред ОС. ОС се произнася за приемането на началния баланс, на годишното приключване и за освобождаването от отговорност на ликвидаторът.
 6. Събиране на вземанията на дружеството.
 7. Осребряване на имуществото – това е основното задължение на ликвидатора.
 8. Разпределение на имуществото.
  • Удовлетворяване на кредиторите – имуществото на дружеството се разпределя само ако са изминали шест месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в търговския регистър.
 • Непредявени вземания на кредитори – Когато кредитор, който е уведомен, не предяви вземането си, дължимата сума се влага в банка на негово име.
 • Спорни задължения на дружеството – ако някое задължение е спорно, имуществото се разпределя само след като се даде обезпечение на кредитора
 • Отписване на вземания на Дружеството – ОС на дружеството може, след като бъдат удовлетворени кредиторите, да отпише вземанията на Дружеството, които са несъбираеми.
  • Разпределяне на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, между акционерите, съобразно притежаваните от тях акции

IІІ. Заличаване на дружеството

Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторът иска заличаване на дружеството.

За целта отново се свиква ОС на дружеството, на което се взема решение за заличаване

 

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАТЕ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРАВНО СЪДЕЙСТВИЕ ПО ПОВОД ЛИКВИДИРАНЕ НА ФИРМА, НАШИЯТ ЕКИП Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ. МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ПОСОЧЕНИЯ ИМЕЙЛ И ТЕЛЕФОН.