На 01.04.2020 г. бе обнародвано в Държавен вестник Постановление на Министерския съвет № 55 за определяне на реда и условията за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение или иначе казано мярката 60/40, с която държавата подпомага засегнатия бизнес чрез изплащане на 60% от брутното възнаграждение на служители. Постановлението влиза в сила с дата 13.03.2020г.

По-долу представяме най-важните аспекти от мярката 60/40 и изискванията, на които работодателите трябва да отговарят за да получат компенсация. Важно е да се отбележи, че компенсацията не се получава от служителите, а от работодателите.

 1. Кои работодатели могат да кандидатстват за компенсация? Това са работодатели /физически или юридически лица/, които:
 • осъществяват стопанска дейност в Република България;
 • нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 • не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
 • не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;
 • нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на Кодекса на труда или Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа.

Работодателите, които могат да кандидатстват се разделят на следните две групи:

 1. Работодател, който със своя заповед е преустановил работа на предприятието или на част от него поради заповедта на министъра на здравеопазването (тук не трябва да се доказва намаляване на оборота).
 2. Работодател, който е преустановил работа на предприятието или на част от него, или на отделни работници по чл. 120в, ал. 3 от Кодекса на труда или такъв, който е установил непълно работно време в предприятието или в негово звено. Тук трябва да се докаже, че приходите за месеца преди месеца на подаване на заявлението са намалели с най-малко 20% спрямо същия месец през 2019 г. /т.е. ако подавате заявлението през месец април, следва да докажете, че приходите през март 2020г. са с 20% по-ниски от тези за месец март 2019г./ или ако дружеството е учредено след 1 март 2019 г., спадът на приходите трябва да е като се има предвид месеца преди месеца на подаване на заявлението спрямо усреднените приходи за януари и февруари 2020 г. /т.е. ако подавате заявлението през месец април, следва да докажете че приходът ви през месец март 2020г. е с 20% по-нисък от осреднения приход за месец януари и месец февруари 2020г./.

 

 1. Каква е процедурата по подаване на заявление за кандидатстване?

Заявлението и приложените към него изисквани документи се подават в Дирекция „Бюро по труда“ /ДБТ/, на чиято територия е мястото на работа на работниците и служителите, за които се заявява изплащане на компенсации. Подаването на документите става на място, по електронен път или чрез препоръчана поща. В случай че имате работници/служители, които работят на различни места – например един в София, един във Варна и един в Бургас, може да подадете заявлението в една от трите ДБТ, по ваша преценка.

Към заявлението следва да приложите заповедта за прекратяване на дейността на предприятието, на част от нея или на отделни служители, като е задължително заповедта да е на основание чл.120в, ал.1 от Кодекса на труда или заповедта за установяване на непълно работно време по чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда. В нея следва да се определи срока на прекратяване на дейността на предприятието, на част от предприятието или на отделен служител, съответно срока на определеното непълно работно време, като същият се определя в зависимост от това в коя графа попадате – забранено ви е да упражнявате дейност, чрез заповед на държавен орган или сте спрели дейността, съответно установили сте непълно работно време по ваша преценка.

Освен заповедта, следва да се приложи и списък на служителите/работниците, за които кандидатствате.

В случай че сте прекратили дейността на предприятието, на част от него или на отделен служител, по ваша преценка или сте установили непълно работно време  на основание чл.138а, ал.2 от Кодекса на труда, вие следва да подадете и декларация за намалените приходи.

 1. Кога работодателят ще получи компенсацията?

В случай че работодателят бъде одобрен за получаването на компенсация, той ще получи компенсацията, едва след получаването на положително решение от Европейската комисия или на решение, че помощта, която държавата предоставя, не е държавна помощ по смисъла на чл. 107, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Това означава, че все още няма определен срок или период на получаване на компенсациите. Важно е да се отбележи, че за целия период, през който дейността, част от нея или на отделен служител в предприятието е преустановена, или за срока на установеното непълно работно време, вие следва да изплащате заплатите на своите служилите в пълен размер и в сроковете определени в сключените с тях трудови договори.

 1. Какви задължения има работодателят след получаване на компенсацията?

След получаване на компенсация по мярката 60/40, работодателят е длъжен да продължава да заплаща пълния размер на заплатата на служителя за съответния месец, заедно с осигуровките. Работодателят е длъжен и да запази на работа служителите, за които е получил компенсация за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите, както и да не прекратява трудови договори в периода, в който му се изплащат компенсациите, на основание закриване на част от предприятието, съкращаване на щата, намаляване обема на работа или спиране на работа за повече от 15 работни дни.

Към настоящия момент компенсация може да се получава за не повече от три месеца.

 

В случай, че имате необходимост от съдействие за получаване на държавната компенсация в размер на 60% от брутното възнаграждение за всеки Ваш служител, сме на разположение на посочените имейл и телефон в сайта ни.

office.legalconsult.bg@gmail.com