Имате апартамент или къща, които искате да отдавате под наем чрез Air bnb или booking? Не сте сигурни дали трябва да предприемете някакви мерки с цел законосъобразността на дейността Ви? Чудите се как да регистирате хотела си и да получите категоризация? Отговорите на тези въпроси Ви предоставяме с настоящата статия.

Съгласно чл.3, ал.2, т.1 от Закона за туризма, местата за настаняване са: a) клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили; б) клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги.

Съгласно чл.111, ал.1 от Закона за туризма Хотилиерство на територията на Република България се извършва само в категоризирани или регистрирани по този закон туристически обекти.

Видно от така посочените две норми на Закона за туризма, за да се предлагат туристически услуги, в това число настаняване на туристи в хотели, къщи за гости и апартаменти за гости, следва лицето, което предлага услугата да е категоризирал, съответно регистрирал мястото за настаняване в съответната община.

Считано от 01.01.2020г., Народното събрание на Република България прие промени в Закона за туризма, съгласно които Хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, включително когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда. В тези случаи стаите за гости и апартаментите за гости, ако не са категоризирани, се регистрират при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 121, ал. 5. Онлайн, включително чрез електронна платформа като AIRBNB, която свързва потребители на туристически услуги и лицата, които ги предоставят, могат да се предлагат туристически услуги само за категоризирани или регистрирани места за настаняване.

От така посочените разпоредби на закона е видно, че законодателят, считано от 1-ви януари 2020г. е задължил всички лица – физически и юридически, които предлагат стаи, апартаменти или къщи за гости, чрез онлайн платформи, задължително да бъдат регистрирани или категоризирани съгласно изискванията на Закона за туризма. Това се отнася включително за апартаментите отдавани чрез airbnb.

Категоризацията на туристическите обекти е една сравнително дълга и тромава процедура, която включва – привеждане на туристическия обект /апартамент, стая, къща за гости/, в съответствие с изискванията на закона за съответния брой звезди за обекта – една, две или три. Това включва, квадратура на стаята, брой легла, спално бельо, ТВ, радио, табели и т.н., като следва да се съобразят и изискванията за управител и персонал, за съответния обект. След като обектът е приведен в съответствие със закона, се подава необходимата документация за категоризация в съответната община. Общината разглежда документите, като в срок до 14 дни, предоставя отговор дали обекта отговаря по документи на закона и ако да – предоставя временно удостоверение, чрез което обектът може да започне да извършва дейността си; ако не – органите изпращат предписания за премахване на пропуските.

След като бъде получено временно удостоверение, в рамките на три месечен срок, експертна комисия от общината прави проверка на място в обекта, дали отговаря на посочените в закона и в заявлението изисквания. В случай че отговаря, органът издава решение за категоризиране на обекта. В случай че е налице проблем, отново се предоставят предписания за отстраняването му.

След приключване на процедурата пред съответната община, вие в качеството си на собственик или ползвател на новорегистрирания туристически обект, сте длъжни да го регистрирате в съответната регионална здравна инспекция, а в случай че решите да предлагате някакви храни или напитки в обекта,  следва да извършите регистрация и в съответната областна дирекция по безопасност на храните.

Така описаната процедура, представлява разяснение на най-базовите изисквания и стъпки към успешната категоризация на туристическия обект.

С цел спазване на закона, народното събрание направи изменение и на санкциите, които ще настъпят за лице, което предоставя туристически услуги без да е спазило закона за туризма. Най масовият пример е: предоставяне на личен апартамент на туристи, чрез платформите Airbnb или Booking. Съгласно промените в закона, в случай че отдавате апартамента си на туристи за краткосрочно наемане, без да сте спазили изискванията за категоризация, съответно регистрация на обекта, санкциите които ще получите са в размер до 2000 лв. за физически лица и до 5000 лв. за юридически лица.

Освен така описаните санкции, предоставянето на туристически услуги, в места за настаняване, които не са регистрирани по закона за туризма, е в нарушение и на данъчното законодателство, в това число в нарушение на Закона за ДДС и Закона за местните данъци и такси, което би довело до допълнителни ревизии, санкции и глоби за лицето, което не е спазило изискваният на Закона за туризма.

Предвид така описаните промени в закона за туризма, следва да се изясни, че за да бъде защитено всяко физическо и юридическо лице от проверки, глоби и санкции, при предоставяне на собствено жилище или друг обект, за туристически цели, същото следва да бъде регистрирано, съответно категоризирано по надлежния и определен в закона ред.

В случай че имате допълнителни въпроси относно регистрация на апартамент за гости, регистрация на къща за гости или съответно категоризацията на хотели и места за настаняване, както и в случай че имате нужда от съдействие при извършване на цялостния процес по регистрация/категоризация, в съответните общини и институции, може да се обърнете към нас за съдействие на посочените телефони или имейл адрес.