Преди известно време образувахме преписка пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) от името на наш клиент – сервиз за автомобили и турбокомпресори. Сигналът ни бе насочен срещу конкурентна фирма, извършваща дейност в същата сфера – ремонт на автомобили и на турбокомпресори, тъй като според нас ответната конкурентна фирма извършва нелоялна конкуренция в нарушение на Глава Седма от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).

Преписката завърши с решение на КЗК, с което Комисията установи извършени от ответника нарушения. На 12.05.2022 г. Върховния административен съд (ВАС) постанови окончателно решение по казуса, като постанови, че нарушение от страна на ответното конкурентно дружество, действително е налице.

Основните ни твърдения, въз основа на които считахме, че е необходимо КЗК да наложи санкция, са публикация във фейсбук страницата на ответника, в която бе публикувано съобщение, гласящо „Искам да Ви уведомим, че първият по рода си в Бургас специализиран сервиз за ремонт натурбокомпресори вече работи!“. В сигнала си описахме обстоятелствата, въз основа на които смятаме, че това твърдение не е вярно и представлява нелоялна конкуренция, тъй като нашият клиент – също сервиз за турбокомпресори, оперира на територията на гр. Бургас няколко години преди ответника да отвори сервиза си и да публикува въпросното невярно твърдение.

Съгласно разпоредбата на чл. 31 от ЗЗК се забранява въвеждането в заблуждение относносъществени свойства на стоките или услугите или относно начина на използване на стоките илипредоставяне на услугите чрез твърдение на неверни сведения или чрез изопачаване на факти. Нарушение на забраната е налице, когато се установи несъответствие между действителнопредлаганото от търговеца и посочените от него данни, чрез които се преиначават, видоизменят или неточно представят съществени свойства на стоката или услугата. Следва да се има предвид също, че разпоредбата изисква въвеждането в заблуждение да е по отношение на съществени свойства на стоката или услугата. Съставът на чл. 31 от ЗЗК не изисква настъпване на реално увреждане на интересите наконкурента, а е достатъчно дори създаването на реална или потенциална опасност. За да бъдеосъществен фактическия състав на нарушението по чл. 31 от ЗЗК, следва да е налице определено поведение от страна на предприятие по смисъла на § 1, т. 7 от ЗЗК /изразяващо се в твърдение наневерни сведения или изопачаване на факти относно определени обстоятелства/, което поведение да е в причинно следствена връзка с възможност да настъпи заблуждение у потребителите, независимо дали става въпрос за съществени свойства на стоки и услуги или относно начина на използване на тези стоки или предоставяне на услугите.

По тези съображения, анализирайки поведението на„Турбо експерт Бургас“ ООД (ответникът в преписката) и отчитайки посланието публикувано в социалните мрежи, КЗК, съответно и ВАС, са счели, че с това послание дружеството фокусира вниманието на потенциалните клиенти единствено върху себе си, като създава впечатление за изключителност на услугата. По този начин се изтъква и изключителността на дружеството, в чиито възможности е извършването на ремонт на турбокомпресори, въпреки наличиетона пазара на най–малко на още едно дружество, което предлага същата услуга, преди дружеството да е започнало да осъществява своята стопанска дейност.

С оглед на изложеното, Комисията за защита на конкуренцията, въз основа на цялостната установена фактическа обстановка е достигнала до обоснован и законосъобразен извод, че „Турбоексперт Бургас“ООД е извършил нарушение на разпоредбата на чл. 31 от ЗЗК и му е наложила санкция. Това противоречи на добросъвестната търговска практика, като е от естеството да въведе в заблуждение потенциалните потребители относно съществени свойства на предлаганите услуги чрез твърдение на неверни сведения.

Предвид посоченото, изводът е, че при извършване на рекламна дейност, уведомителни съобщения и други подобни, винаги е необходимо авторът им да е запознат със законовите си задължения по отношение на правилата за защита на конкуренцията, за да не се стига до установяване на нарушения и налагане на санкции. Санкциите, които КЗК налага от своя страна за нарушение на ЗЗК, могат да бъдат изключително сурови, като в определени случаи могат да достигнат до 8% от оборота на дружеството-нарушител за предходната финансова година.

В случай, че имате необходимост от консултация по отношение на евентуални нарушения на Закона за защита на конкуренцията или в случай, че считате, че ваш конкурент нарушава този закон, можете да се свържете с нас за консултация или предприемане на действия.