Имате неплатени през годините данъци. Сумата се е натрупвала и в един момент получавате писмо от публичен изпълнител, че дължите дори много повече от това, което сте предполагали. Това е типичен случай, при който първият въпрос, който следва да си зададем е дали давността на тези задължения не е изтекла? Дали реално все още дължим тези суми и дали нямаме основания цялото или част от задължението към НАП да бъде погасено по давност?

Какво е давност? Какво значи задължението ми да бъде погасено по давност?

Давност е период от време, с изтичането на който законът свързва настъпването на определени правни последици – невъзможност на кредитора на едно вземане да иска защита на правото си по съдебен ред (погасителна давност).

Под задължения към НАП пък, следва да се има предвид освен горепосочените неплатени данъци, също така и всякакви други публични задължения, като например неплатени местни данъци и такси, данък МПС, задължения за корпоративен данък, неплатени глоби от влезли в сила наказателни постановления на КАТ, актове и глоби от електронни фишове на КАТ и др.

В случай, че не желаете да погасите доброволно задълженията към НАП, тъй като считате, че е възможно някои от тях да са неправилно калкулирани или изтекли по давност, то трябва да имате предвид следното:

Съгласно чл. 173 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), вземанията (б.а. на държавата/НАП) се отписват, когато са погасени по давност, както и в случаите, предвидени със закон.

Съгласно чл. 171, ал. 2 от ДОПК пък, с изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено, или изпълнението е спряно по искане на длъжника. Т.е. разпоредбата на чл. 171, ал. 2, регламентира така наречената абсолютна давност от 10 години.

Освен абсолютната давност на задълженията към НАП, в закона е уредена и т.н. обща давност в чл. 171, ал. 1 от ДОПК. В него е записано, че публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.

Т.е., в случай, че задължението е трябвало да бъде заплатено до 30 септември 2018 г., то давността започва да тече от 1 януари 2019 г. и изтича на 1 Януари 2024 г.

Важно е да знаете, обаче, че в случай, че задължението към НАП е с изтекла давност, тя не се прилага служебно! Необходимо е активно действие от Ваша страна, за да бъде задължението към НАП погасено по давност.

В случай, че считате, част или цялото задължение към НАП, което имате, е погасено по давност, може да се обърнете за съдействие към нас. Ние ще прегледаме детайлно казуса и документите, както и изпълнителното дело срещу Вас, ако такова е образувано и ще Ви съдействаме за успешното отписване на задълженията към НАП по давност. Може да се свържете с нас на посочените телефон или електронна поща, както и директно да заявите услуга чрез онлайн платформата ни за юридически услуги.