Със Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването бе въведена противоречивата забрана за посещение в паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоражения на открити и закрити обществени места. В новия чл. 209а от Закона за здравето пък е записано, че който наруши или не изпълни въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 1 или 2, освен ако деянието съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер на 5000 лв.

Вследствие на въпросната забрана, множество лица вече бяха глобени и санкционирани от компетентните органи, като са имсъставени актове за неспазване на забраната за разхождане в паркове, градски градини и останалите изброени в заповедта обекти. Глобата за физическите лица е 5000 лева, която сума е никак немалка и дори нереципрочна на нарушението.

Остава въпросът може ли да се обжалва тази глоба и има ли шанс глобата да бъде отменена от съда в случай на обжалване? Отговорът е ДА.

На първо място, заповедта в частта, с която се забраняват посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки, е сравнително изчерпателна и непротиворечива. Останалта част обаче, в която е записано, че се забранява посещението на съоражения на открити и закрити обществени места е неясна и удобна за тълкуване. И все пак, дори и да са Ви глобили заради разходка в парк, в градска градина или на спортна площадка, то отново има множество основания за обжалване на въпросната глоба. Следва да се има предвид, че мястото на което са Ви глобили трябва да е ясно обозначено като парк, градска градина или детска/спортна площадка и да има статут на такова. Ето защо не може да е законосъобразна и основателна глоба за това, че сте се разхождали между блоковете, на улицата или на други обществени места, неизброени в заповедта.

Не следва да се неглижира и голямата възможност въпросния акт да има множество пороци по отношение на формализирането и изготвянето му. Възможно е да не е детайлно описано нарушението, да не е описана правната квалификация или други проблеми, които биха били основание глобата да бъде отменена от съда. Със сигурност обаче всеки един случай следва да се разглежда индивидуално и да се преценя сам по себе си, като трудно би могло да се преценя общо.

При налагане на глоба, на нарушителя първо се съставя акт, който би могъл да се обжалва пред административния орган в 3-дневен срок от получаването му, а след това и наказателно постановление, което би могло да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред съответно компетентния граждански съд.

В случай, че Вие или Ваш познат сте глобени заради посещение или разходка в парк, в градска градина, в спортна и детска площадка или съоражения на открити и закрити обществени места, ние от LegalConsult бихме могли да Ви съдействаме и чрез наш адвокат да обжалваме издадените акт и наказателно постановление пред съда. За целта можете да се свържете с нас на посочените телефон или имейл в сайта ни.

office.legalconsult.bg@gmail.com