Глобиха ме за превишена скорост! Глобиха ме за говорене по телефона по време на движение!

Ежедневно КАТ глобява хиляди хора за най-различни нарушения. Едно от най-честите, а и с най-високи глоби, е превишената скорост.

В случай, че КАТ Ви засече с превишена скорост, Ви се съставя акт за установяване на административно нарушение (АУАН или просто Акт). Както може да се предположи и от наименованието му, с акта се установява административно нарушение. Накратко, в акта се описва информация за нарушителя и нарушението и се попълват данни, които са задължителни по закон. Следва да се има предвид, че голяма част от глобите впоследствие биват отменяни от съда, поради нарушения от страна на актосъставителя още на етап съставяне и попълване на акт. Много често именно тук не се спазват задължителни и регламентирани стриктно от закона процедури, поради което актът, а впоследствие и наказателното постановление, биват отменяни.

След като се състави актът и се връчи на нарушителя, последният има 3-дневен срок да възрази срещу него. Важно е да се знае, че дори и да се изпусне този 3-дневен срок не е фатално, тъй като на практика възражението се разглежда от горестоящия на актосъставителя орган и много рядко той решава, че актът е незаконосъбразен и неоснователен.

След изтичане на 3-дневния срок, наказващият орган има 6-месечен срок, в който трябва да издаде наказателно постановление. Ако този срок не бъде спазен, а това е честа практика, наказателното постановление лесно бива отменяно от съда. Това всъщност е още едно от основните линии, на които се базира тезата на защитата при обжалване на наказателно постановление. Самото наказателно постановление също трябва да бъде в строго определена от закона форма и неспазването й, води до неговата отмяна от съда. След като наказателното постановление бъде връчено на нарушителя, последният има 7-дневен срок да го обжалва пред компетентния Районен съд. В случай, че желаете да обжалвате наказателно постановление, нашият екип е на пълно разположение да изготви от Ваше име жалба, да я входира в съда и да се яви на заседание от Ваше име. Отбелязваме още веднъж, че Вашето присъствие не е необходимо и единственото, което се очаква от Вас, е да имате търпение и да очаквате резултат, за който ние ще Ви уведомим веднага щом получим.

В случай, че вместо акт и наказателно постановление на КАТ, Ви е връчен електронен фиш за превишена скорост, установена със стационарна или мобилна камера, то обжалването на фиша се случва директно пред съда и се следва процедурата по обжалване на наказателно постановление. Разликата е, че срокът за подаване на жалба срещу електронен фиш е 14 дни, вместо 7 дни, както е при наказателното постановление на КАТ.

Важно е да се знае и че при актовете и наказателните постановления на КАТ също се прилага давност. Така например, прилага се 4 години и половина давност от деня на издаване на наказателното постановление, както и 2 години от деня на влизането му в сила. Много често тази давност изтича, поради което глобата по издаденото наказателно постановление не следва да се заплаща.

Таксата, която плащате на LEGAL CONSULT за обжалване от Ваше име на актове и наказателни постановления на КАТ включва абсолютно всичко, което би могло да възникне като разход и е крайна сума. Нашият екип от юристи има изключително висока успеваемост при обжалване на актове, електронни фишове и наказателни постановления на КАТ. При интерес, може да се свържете с нас на посочения телефон или електронна поща или директно да заявите услугата през онлайн формата ни.